Các hình thức kỷ luật Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định cụ thể các hình thức kỷ luật được áp dụng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và tập thể lãnh đạo. Dưới đây là bài viết về: Hình thức kỷ luật đối với Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1. Kỷ luật đoàn viên là gì?

Xử lý kỷ luật đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là biện pháp nhằm giáo dục, uốn nắn vi phạm, tăng cường tính kỷ luật của đoàn viên, góp phần xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh. Điều này được quy định trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn, nhưng phải phù hợp với pháp luật và các quy định khác có liên quan.

2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:

Điều 32 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định:

– Kỷ luật Công đoàn phải bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm kỷ luật Công đoàn và có tính giáo dục đối với cán bộ, đoàn viên.

– Việc thi hành kỷ luật Đoàn phải đảm bảo công minh, chính xác, có thời hạn khi xử lý cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải được công bố công khai.

– Khi biểu quyết các hình thức kỷ luật đối với cơ quan chủ quản của đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên phải bỏ phiếu kín.

Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018 đặt ra một số vấn đề chung khi xử lý kỷ luật Đoàn:

– Kỷ luật Đoàn bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đoàn. Mục đích của việc xử lý kỷ luật là để giáo dục cán bộ, đoàn viên vi phạm, sửa sai và bảo đảm nghiêm minh kỷ luật của Đoàn.

Trong quá trình xử lý kỷ luật, cán bộ, đoàn viên bình đẳng trước pháp luật. Nếu có khuyết điểm, vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý. Tuy nhiên, kỷ luật của Đoàn không thay thế kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính hay kỷ luật của các tổ chức khác.

– Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm nghiêm trọng thì báo cáo với tổ chức đoàn cùng cấp và phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, xử lý. Trong quá trình kiểm tra, điều trị phải căn cứ vào kết quả tự kiểm điểm và kết quả xác minh để bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, không bỏ qua khuyết điểm. Đồng thời, cần làm rõ nguyên nhân, động cơ, hoàn cảnh xảy ra vi phạm.

Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khoa Điềm

– Nếu cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm đang trong quá trình kiểm tra, xem xét thì không được xin rút tên trong danh sách Ban Chấp hành hoặc xem xét đề nghị vào Đoàn.

– Trường hợp cấp ủy hoặc hội đồng kiểm tra khối cũ chưa hoàn thành xử lý kỷ luật thì phải chuyển hồ sơ cho cấp ủy hoặc hội đồng kiểm tra khối mới xem xét, hoàn thiện và xử lý tiếp. Tất cả những quy định này sẽ giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ được tính nghiêm minh, công bằng trong việc xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên.

3. Hình thức kỷ luật đối với Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:

Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (hướng dẫn khoản 23.2, khoản 23 Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018) quy định cụ thể các hình thức kỷ luật được áp dụng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội, vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và cơ quan chủ quản của Đoàn.

3.1. Đối với cơ quan chủ quản của đoàn:

Ba hình thức kỷ luật được áp dụng đối với lãnh đạo Đoàn.

Thứ nhất là khiển trách, được áp dụng trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc của Đoàn, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà tính chất, mức độ không lớn, hậu quả hẹp.

Thứ hai là cảnh cáo, thực hiện trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc của Đoàn, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có tính chất, phạm vi lớn, ảnh hưởng rộng nhưng không trong phạm vi nghĩa vụ áp dụng hình thức giải thể hoặc đã bị Công đoàn cấp trên khiển trách mà còn tái phạm.

– Thứ ba là giải thể, áp dụng trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đoàn, không đủ năng lực lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3.2. Đối với cán bộ, đoàn viên:

Trong quy trình quản lý kỷ luật của Đoàn, có ba mức độ kỷ luật áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên tùy theo mức độ vi phạm.

– Mức thứ nhất là khiển trách, áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên lần đầu mắc khuyết điểm, khuyết điểm nhỏ, ảnh hưởng hạn chế. Tuy nhiên, những cá nhân này đã nhận thấy khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu nhận xét môn học, học bạ lớp 3 chuẩn theo Thông tư 27

– Mức thứ hai là cảnh cáo, áp dụng đối với cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật bị khiển trách rồi tái phạm hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng tính chất tương đối nghiêm trọng, mức độ tương đối nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng tương đối rộng.

– Mức cuối cùng là cách chức, áp dụng đối với cán bộ đoàn mắc khuyết điểm nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đoàn và không còn phù hợp để giữ chức vụ đó. Tuy nhiên, việc sa thải phải được xem xét, quyết định một cách công bằng, thuyết phục.

+ Khi áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ giữ nhiều chức vụ phải xem xét một số yếu tố để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả của quá trình xử lý kỷ luật. Thứ nhất, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể cách chức một hoặc nhiều chức vụ hoặc buộc thôi thực hiện chức năng đoàn thể mà cán bộ đó đang đảm nhiệm.

+ Nếu cán bộ đoàn kiêm nhiệm nhiều chức vụ như bí thư (hoặc phó bí thư), ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành mà vi phạm kỷ luật thì khi áp dụng hình thức cách chức phải ghi rõ cách chức những chức vụ nào. Cụ thể, nếu miễn nhiệm bí thư (hoặc phó bí thư) thì cán bộ đó tiếp tục giữ chức vụ thường trực cấp ủy, ủy viên ban chấp hành. Tương tự, nếu miễn nhiệm ủy viên ban thường vụ thì cán bộ đó tiếp tục giữ chức ủy viên ban chấp hành. Nếu một thành viên ban chấp hành bị cách chức, cán bộ đó sẽ mất tất cả các chức vụ mà người đó đang nắm giữ.

+ Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức vụ ở nhiều cấp thì khi vi phạm kỷ luật thì bị miễn nhiệm, cách chức ở cấp nào thì chỉ bị mất chức ở cấp đó. Các vị trí ở các cấp khác do các sĩ quan nắm giữ sẽ vẫn được giữ nguyên.

+ Ngoài ra, trường hợp cán bộ vừa là cấp ủy viên, vừa là ủy viên ủy ban kiểm tra cùng cấp khi vi phạm kỷ luật thì phải cách chức. Nếu cách chức ủy viên ban chấp hành thì cán bộ đó không còn giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra. Nếu cách chức ủy viên ủy ban kiểm tra thì cán bộ đó tiếp tục giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, tuy nhiên, cấp công đoàn sẽ xem xét tư cách ủy viên ban chấp hành của cán bộ này căn cứ vào mức độ vi phạm.

Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Vũ Trọng Phụng

– Hình thức kỷ luật Đoàn cao nhất là khai trừ, áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên mắc khuyết điểm rất nghiêm trọng, gây nguy hại lớn đến tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Việc áp dụng hình thức này đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn quyền và nghĩa vụ của người bị kỷ luật đối với Đoàn và gây hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của Đoàn.

Sự khác biệt giữa đuổi học và các hình thức kỷ luật khác là thời gian cần thiết. Điều này có nghĩa là khi bị khai trừ, đoàn viên đó bị loại khỏi tổ chức và không được coi là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các thành viên bị loại trừ có thể xin phép gia nhập lại sau một năm, tuy nhiên thời gian bị loại trừ không được tính vào kinh nghiệm thành viên Liên minh của họ.

Trước tính nghiêm minh của việc kỷ luật này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn ủng hộ sự minh bạch, công khai trong quá trình xin miễn giảm. Có các quy định, thủ tục cụ thể để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bị kỷ luật cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được bảo đảm và tôn trọng.

3.3. Một số trường hợp không phải là một hình thức kỷ luật:

Các biện pháp sau đây không được coi là các biện pháp kỷ luật:

– Đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với cán bộ đoàn và đình chỉ công tác, sinh hoạt đoàn viên để hỗ trợ quá trình kiểm soát, xác định các hành vi vi phạm liên quan đến họ. Thời gian đình chỉ tối đa là 3 tháng. Nếu sau 3 tháng không có kết quả kiểm tra, nếu cần thiết có thể đình chỉ lần thứ hai với thời hạn tối đa là 3 tháng.

– Xoá tên hội viên khỏi danh sách hội viên trong các trường hợp sau: Hội viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng liên tục trong năm mà không có lý do chính đáng, hiệp hội đề nghị Hội có thẩm quyền. chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên đoàn viên trong danh sách đoàn viên, sau đó báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Các hình thức kỷ luật Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *