Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 11 năm 2023

Đây là bộ đề thi giữa học kì 1 môn Hoá học lớp 11 năm học 2023 – 2024, được cung cấp với đầy đủ đáp án để học sinh có thể dễ dàng tự kiểm tra và đánh giá kết quả của mình. Bộ đề này được thiết kế với mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức đã học trong suốt quá trình học tập và chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới.

1. Ma trận đề thi giữa học kì 1 Hóa học 11:

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TL

1

Sự điện li

Sự điện li

2

1,5

1

1

1

4,5

3

2

22,5

7,5%

Axit, bazơ và muối

3

2,25

1

1

1

6

4

20%

Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

3

2,25

2

2

5

12,5%

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

2

2

Nitơ và hợp chất của nitơ

Nitơ

2

1,5

1

1

1

4,5

1

6

3

2

22,5

7,5%

3

2,25

3

3

6

25%

Axit nitric và muối nitrat

2,25

2

2

5

17,5%

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

100%

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

2. Nội dung ôn tập học kì 1 Hoá học 11:

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

1. Độ điện li (Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

)

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

Trong đó:

n là số phân tử phân li ra ion; no là tổng số phân tử hòa tan.

2. Hằng số phân li axit (Ka)

Xét ví dụ: CH3COOH Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

CH3COO- + H+

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

3. Hằng số phân li bazơ

Xét ví dụ: NH3 + H2O Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

NH4+ + OH-

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

4. Tích số ion của nước

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 1

Tính pH

Quy ước: [H+] = 1,0.10-pH M. Nếu [H+] = 10-aM thì pH = a.

Công thức: pH = -log[H+]

Hoặc pH = 14 + log[OH-].

Quan hệ giữa pH và môi trường

pH = 7: Môi trường trung tính;

pH < 7: Môi trường axit;

pH > 7: Môi trường bazơ.

Một khía cạnh quan trọng khác của pH là ảnh hưởng của nó đến các quá trình sinh học trong cơ thể. Ví dụ, môi trường dạ dày có độ pH thấp, khoảng 1,5 đến 3,5, để tiêu hóa thức ăn. Môi trường pH của máu cũng quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme và các quá trình hóa học khác trong cơ thể. Nếu pH máu quá thấp hoặc quá cao, có thể gây ra rối loạn nghiêm trọng trong cơ thể, bao gồm cả tử vong.

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 2

Để tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại, ta sử dụng công thức:

nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3

Lưu ý rằng:

+) Nếu không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Giá trị của nHNO3 không phụ thuộc vào số lượng kim loại có trong hỗn hợp.

+) Công thức này chỉ áp dụng khi hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3.

+) Nếu tác dụng với Fe3+, vì Fe sẽ khử Fe3+ về Fe2+, nên số mol HNO3 đã dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại sẽ nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì vậy, cần nói rõ phần trăm HNO3 dư sau phản ứng.

Để tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợp các kim loại tác dụng với HNO3 (không có sự tạo thành NH4NO3), ta sử dụng công thức:

mmuối = mKL + 62.(3nNO + nNO2 + 8nN2O + 10nN2)

Lưu ý rằng:

+) Nếu không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu có sự tạo thành NH4NO3, cần cộng thêm vào mNH4NO3 có trong dung dịch sau phản ứng.

Vì vậy, khi tính toán, cần lưu ý các điều kiện đặc biệt để đảm bảo kết quả chính xác.

3.  Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3:

Nếu tiến hành tổng hợp NH3  từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 thì hiệu suất tổng hợp là:

H% = 2 – 2.Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 2

Với X là hỗn hợp ban đầu và Y là hỗn hợp sau.

4. Bài toán cho P2O5 hoặc H3PO4 vào dung dịch kiềm

Đặt T =Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 2

Nếu:

T ≤ 1: Tạo muối H2PO4-

T = 2: Tạo muối HPO4-

T ≥ 3: Tạo muối PO43-

1 < T < 2: Tạo hai muối H2PO4- và HPO42-

2 < T < 3: Tạo hai muối HPO42-  và PO43-

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 3

Bài toán dẫn khí CO2 vào dung dịch kiềm

Đặt T =Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 3

T ≥ 2: tạo muối trung hòa;

T ≤ 1: tạo muối axit;

1 < T < 2: tạo cả muối trung hòa và muối axit.

Chú ý:

mbình = mchất hấp thụ

Nếu có kết tủa sau phản ứng:

mdd tăng = mchất hấp thụ – mkết tủa

mdd giảm = mkết tủa – mchất hấp thụ

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

1. Tính độ bất bão hòa (k)

Xét hợp chất: CxHyOzNtXv (với X là các nguyên tố nhóm halogen)

Độ bất bão hòa Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

2. Tính % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất

Xét hợp chất: CxHyOzNt (a gam)

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

Trong đó:

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

3. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Giả sử hợp chất hữu cơ có dạng: CxHyOz

a/ Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố:

CxHyOz      → xC           +  yH           +  zO

M(g)            12x               y                 16z

100%            %C             %H               %O

Ta có tỉ lệ:

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

b/ Thông qua công thức đơn gián nhất (CTĐGN)

Từ CTĐGN ta có CTPT là (CTĐGN)n.

Để xác định giá trị n ta dựa vào khối lượng mol phân tử M.

c/ Tính trực tiếp theo khối lượng sản phẩm cháy:

Ta có phản ứng cháy :

CxHyOz +Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

O2Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4 xCO2 + H2O

(A)

Ta có:

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 4

Và: 12x + y + 16z = MA

Giải hệ trên ta được các giá trị x, y, z.

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

CHƯƠNG V: HIĐROCACBON NO

Công thức tổng quát của ankan được biểu diễn theo cấu trúc hóa học: CnH2n + 2 (với n ≥ 1). Ankan là một loại hidrocacbon no, có phân tử chứa các nguyên tử cacbon và hydro.

Xicloankan là một loại hidrocacbon vòng bao gồm một vòng cacbon và các nguyên tử hydro gắn trực tiếp vào vòng đó. Công thức tổng quát của xicloankan được biểu diễn theo cấu trúc hóa học: CnH2n (với n ≥ 3).

Để tính số đồng phân của ankan, ta sử dụng công thức: 2n – 4 + 1 (với điều kiện 3 < n < 7). Đồng phân là các hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về cấu trúc hóa học.

Công thức liên quan đến phản ứng đốt cháy ankan là CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → n CO2 + (n+1) H2O. Phản ứng này là phản ứng oxi hóa hoàn toàn, trong đó ankan bị đốt cháy thành CO2 và H2O.

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Số mol ankan:Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Số cacbon trong ankan: Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

5. Công thức liên quan đến phản ứng cracking (hoặc tách hiđro)

Xét phản ứng tổng quát: Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Hoặc Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

→Từ ankan ban đầu, sau phản ứng có thể thu nhiều chất sản phẩm.

Bảo toàn khối lượng: mtrước = msau

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

CHƯƠNG VI: HIĐROCACBON KHÔNG NO

Công thức tổng quát của anken là CnH2n (n ≥ 2), trong khi đó ankađien có công thức tổng quát là CnH2n -2 (n ≥ 3). Ankin cũng có công thức tổng quát là CnH2n – 2 (n ≥ 2).

Phản ứng đốt cháy ankađien hoặc ankin có thể được biểu diễn bằng công thức chung sau đây:

CnH2n-2 + (3n-1)/2 O2 → n CO2 + (n-1) H2O

Trong đó, O2 đại diện cho khí ôxy, CO2 là khí carbonic, và H2O là nước. Việc hiểu rõ những công thức này là cần thiết để có thể định lượng các chất trong các phản ứng hóa học phức tạp hơn. Chúng ta cũng có thể sử dụng chúng để dự đoán các sản phẩm của phản ứng, giúp cho việc nghiên cứu hóa học trở nên dễ dàng hơn.

 

Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Số mol ankin hoặc ankađien: Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Số cacbon trong ankin hoặc ankađien: Tóm tắt công thức Hóa học lớp 11 Chương 5, 6

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 11 năm 2023 – 2024 có đáp án

3. Đề cương ôn tập học kì 1 Hoá học 11:

1. Sự điện li

Viết phương trình điện li và giải thích tác dụng của các ion trong phản ứng. Trình bày các ứng dụng của phản ứng điện li trong cuộc sống thực tế.Khái niệm axit, bazơ, lưỡng tính, muối và sự thủy phân của muối. Sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa và giải thích các khái niệm trên. Nêu rõ ảnh hưởng của nồng độ ion trong phản ứng thủy phân muối.Giải các bài tập về pH, bao gồm các bài tập về tính chất của axit, bazơ, muối, độ tan, độ ion hóa, độ hòa tan, độ bền của muối, ứng dụng trong cuộc sống thực tế, và các bài tập có tính ứng dụng cao, đòi hỏi người học phải xây dựng quy trình giải quyết vấn đề.Viết phương trình ion rút gọn và giải các bài tập liên quan, bao gồm các bài tập về tính chất của các ion, cách tạo ra các ion, cách phản ứng và biến đổi của các ion. Ngoài ra, cũng cần nêu rõ tác dụng của các ion trong các phản ứng hóa học và các ứng dụng trong cuộc sống thực tế.

2. Nhóm nitơ và nhóm cacbon

Các phương trình phản ứng nêu tính chất, cách điều chế và mối quan hệ giữa các đơn chất, hợp chất quan trọng của nitơ, phopho, cacbon, silic. Ngoài ra, cũng cần trình bày các ứng dụng của các hợp chất này trong cuộc sống thực tế, bao gồm ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, y học, và nông nghiệp.Các dạng bài tập trong SGK, sách bài tập và đề thi THPT Quốc Gia, bao gồm các bài tập về tính chất của các hợp chất, cách điều chế, cách phản ứng và biến đổi của các hợp chất, và các bài tập ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Ngoài ra, cần bổ sung thêm các bài tập có độ khó cao, đòi hỏi người học phải tư duy sáng tạo và có khả năng áp dụng kiến thức được học để giải quyết các vấn đề thực tế.

4. Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 11 năm 2023 – 2024 có đáp án:

4.1. Câu hỏi:

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Muối axit là

 A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh.

 B. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H+.

 C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.

 D. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.

Câu 2. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

 A. NaOH + HCl.

 B. KOH + NaCl

 C. NaOH + Cl2.

 D. NaOH + Zn(OH)2.

Câu 3. pH của dung dịch KOH 0,01M là

 A. 8.

 B. 12.

 C. 11.

 D. 9.

Câu 4. Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 và dung dịch NaOH có cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau phản ứng là

 A. pH = 2.

 B. pH = 7.

 C. pH > 7.

 D. pH < 7.

Câu 5. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

 A. [H+] < 0,10M.

 B. [H+] = 0,10M.

 C. [H+] < [CH3COO-].

 D. [H+] > [CH3COO-].

Câu 6. Cho 5g NaCl vào dung dịch chứa 8,5g AgNO3 thì khối lượng kết tủa thu được sẽ là

 A. 7,175g.

 B. 71,8g.

 C. 72,75g.

 D. 73g.

Câu 7. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

 A. KClO4.

 B. HCl.

 C. KOH.

 D. Cả A,B,C.

Câu 8. Theo A-rê-ni-ut, axit là

 A. chất khi tan trong nước phân li ra anion H+.

 B. chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.

 C. chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.

 D. Tất cả đều sai.

Câu 9. Thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần để trung hoà hết 100 ml dd Ba(OH)2 0,1 M là

 A. 200 ml.

 B. 100 ml.

 C. 150 ml.

 D. 50 ml.

Câu 10. Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt?

 A. HClO.

 B. CsOH.

 C. NH4Cl.

 D. CH3COONa.

Câu 11. Ở 25°C, tích số K = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 được gọi là

 A. tích số tan của nước.

 B. tích số phân li của nước.

 C. độ điện li của nước .

 D. tích số ion của nước.

Câu 12. Cụm từ nào sau đây còn thiếu trong dấu “…” ở câu sau: “Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các … chuyển động tự do”.

 A. electron.

 B. phân tử.

 C. ion.

 D. nguyên tử.

Câu 13. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

 A. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

 B. Nồng độ các trong dung dịch.

 C. Các ion tồn tại trong dung dịch.

 D. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Câu 14. Một dung dịch có pH = 3. Nống độ ion H+ là

 A. 0,003.

 B. 0,01.

 C. 0,1.

 D. 0,001.

Câu 15. Chất nào sau đây không dẫn được điện?

 A. NaCl nóng chảy.

 B. CaCl2 nóng chảy.

 C. HBr hoà tan trong H2O.

 D. NaCl rắn, khan.

Câu 16. Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Al(OH)3.

 B. Cr(OH)3.

 C. Ba(OH)2.

 D. Pb(OH)2.

Phần II: Tự luận

Câu 1 (1.5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a. Viết phương trình hóa học dạng ion rút gọn của phản ứng sau

 Na2CO3 + HCl → ? + ? + ?

b. Viết một phương trình hóa học dạng phân tử của phương trình ion rút gọn sau

 Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Câu 2 (1.5 điểm) Viết phương trình điện li của:

 a) Na2SO4.

 b) HCl.

 c) HCOOH.

Câu 3 (3.0 điểm). Trộn 150 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch BaCl2 0,1M thu được kết tủa trắng.

1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn.

2. Tính khối lượng kết tủa thu được.

3. Xác định các ion có trong dung dịch sau phản ứng (kèm số mol).

4.2. Đáp án:

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. B

Câu 2. B

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

 KOH + NaCl → không xảy ra phản ứng.

 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

 2NaOH + Zn(OH)2 → Na2ZnO2 + 2H2O.

Câu 3. B

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

pOH = -log[OH-] = 2 → pH = 14 – pOH = 12.

Câu 4. B

Do hai dung dịch HNO3 và NaOH có cùng thể tích và cùng nồng độ nên chúng có cùng số mol (x mol).

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

Vậy dung dịch sau phản ứng có pH = 7.

Câu 5. A

 CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

Do CH3COOH là chất điện li yếu nên [H+] < 0,10M.

Câu 6. A

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

Vậy m↓ = 0,05.143,5 = 7,175 gam.

Câu 7. D

Chất điện li mạnh gồm axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối.

Câu 8. B

Câu 9. B

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

Có 0,2V = 0,02 → V = 0,1 lít = 100 ml.

Câu 10. A

 HClO ⇌ H+ + ClO-.

Câu 11. D

Câu 12. C

Câu 13. D

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Câu 14. D

[H+] = 10-pH = 10-3 = 0,001 (M).

Câu 15. D

NaCl rắn, khan không dẫn được điện.

Câu 16. C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh.

Phần II: Tự luận

Câu 1.

a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

PT ion rút gọn: CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

b. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

Câu 2.

 a. Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

 b. HCl → H+ + Cl-

 c. HCOOH ⇌ HCOO- + H+.

Câu 3.

1. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

PT ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

2.

Đề thi Giữa kì 1 Hóa học 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

m↓ = 0,01.233 = 2,33 gam.

3. Dung dịch sau phản ứng gồm: SO42-: 0,005 mol; H+: 0,03 mol và Cl-: 0,02 mol.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 Hoá học 11 năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Top 13 bài thuyết minh về cây bút bi siêu hay

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *