Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 10 năm 2023

1. Nội dung cần ôn tập:

– Chương trình đại số: Bất đẳng thức- bất phương trình, Thống kê, Cung và góc lượng giác.

– Chương trình hình học: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Lưu ý: cần kết hợp ôn tập kiến thức học kì 1 để đạt được kết quả mong muốn.

2. Ma trận đề thi:

Ma trận đề thi gồm 2 phần như sau:

– Phần trắc nghiệm (4 điểm)

+) gồm 20 câu trắc nghiệm

+) mỗi câu dúng được 0,2 điểm

– Phần tự luận (6 điểm)

Gồm 3 câu trong đó:

+) câu 1: 3 điểm (tương ứng với câu 21 trong đề thi dưới đây)

+) câu 2: 1 điểm (tương ứng với câu 22 trong đề thi dưới đây)

+) câu 3: 2 điểm (tương ứng với câu 23 trong đề thi dưới đây)

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 10 năm 2023 – 2024 có đáp án:

3.1. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1: Tìm góc giữa 2 đường thẳng Δ1: 2x – y – 10 = 0 và Δ2: x – 3y – 9 = 0:

A. 60

B. 45

C. 90

D. 

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình (4 -2x)(2x + 6) ≥ 0

A. (-3; 2)

B. (-∞; -3) ∪ (2; +∞)

C. [-3; 2]

D. (-∞; -3] ∪ [2; +∞)

Câu 3: Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của đường thẳng – x + 3y + 2 = 0?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 4: Tính khoảng cách d từ điểm A(1;2) đến đường thẳng Δ: 12x + 5y + 4 = 0.

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 5: Hệ bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 có tập nghiệm là :

A. (-1; 3]

B. [-1; 3]

C. ℝ 

D. 

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 

B. (-1; 0)

C. (-1; +∞)

D. ℝ 

Câu 7: Nhị thức f(x) = -2x + 4 nhận giá trị âm với mọi x thuộc tập hợp nào?

A. (2; +∞)                

B. (-∞; 2)                 

C. (-∞; 2]                   

D. [2; +∞)

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 là

A. (-∞; 13)

B. (-13; +∞)

C. (-∞; -13]

D. (-∞; -13)

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình |x – 2| < 1 là

A. (-∞; 1)                   

B. (1; 3)                       

C. [1; 3]                        

D. [3; +∞)

Câu 10: Bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 xác định khi nào?

A. -15 ≤ x ≤ -3         

B. x ≥ -15                 

C. x > 3                      

D.  x ≥ -3

Câu 11: Biểu diễn miền nghiệm được cho bởi hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào ?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. 2x + y – 2 ≤ 0         

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm hay nhất

B. 2x + y – 2 > 0        

C. 2x + y – 1 > 0         

D. 2x + y + 2 ≤ 0

Câu 12: Biểu thức nào sau đây có bảng xét dấu như:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

A. f(x) = 3x – 15        

B. f(x) = 3x + 15     

C. f(x) = -45x2 – 9  

D. f(x) = 6(x – 10) – 3x + 55

Câu 13: Cho bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Biểu thức [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 là biểu thức nào sau đây?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 14: Cặp số (1; -1) là nghiệm của bất phương trình

A. -x – 3y – 1 < 0

B. -x – y < 0

C. x + 4y < 1

D. x + y – 2 > 0

Câu 15: Đường thẳng nào qua A(2;1) và song song với đường thẳng: 2x + 3y – 2 = 0?

A. x – y + 3 = 0

B. 3x – 2y – 4 = 0

C. 2x + 3y – 7 = 0

D. 4x + 6y – 11 = 0

Câu 16: Tam thức y = -x+ 2x nhận giá trị dương khi chỉ khi:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 17: Nhị thức f(x) = 2x – 2 nhận giá trị dương với mọi x thuộc tập hợp nào?

A. [1; +∞).                   

B. (-∞; 1].                   

C. (1; +∞).                  

D. (-∞; 1).

Câu 18: Cho phương trình đường thẳng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 Véctơ nào sau đây là một  véctơ chỉ phương của đường thẳng d?

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 19: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 =(3;–4) là

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Câu 20: Cho 2 điểm A(1;−4), B(3;2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. x + 3y + 1 = 0

B. 3x + y + 1= 0

C. x + y – 1 = 0

D. 3x – y + 4= 0

3.2. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 21. (3 điểm)  Giải các bất phương trình sau:

a) (x – 1)(2 – x) > 0

b) [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

c) x– 4x + 3 < 0

Câu 22. (1 điểm) Cho phương trình: x2 – 2(2 – m)x + m2 – 2m = 0, với m là tham số.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

Câu 23. (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 2), B(2; 1) và M(1; 3)

a) Viết phương trình đường thẳng AB (0.75 điểm)

b) Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 10 = 0 (0.75 điểm)

c) Viết phương trình đường thẳng d, biết d đi qua điểm A và cắt tia Ox, Oy thứ tự tại C, N sao cho tam giác OCN có diện tích nhỏ nhất. (0.5 điểm)

4. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi:

Giải chi tiết:

Câu 1: Ta có: Δ1: 2x – y – 10 = 0 có VTPT [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Δ2: x – 3y – 9 = 0 có VTPT [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Khi đó, ta có:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Suy ra góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 là: 45.

Chọn B.

Câu 2:

(4 – 2x)(2x + 6) ≥ 0 ⇔ -4x2 – 4x + 24 ≥ 0

Ta có: – 4x2 – 4x + 24 = 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Áp dụng định lý dấu của tam thức bậc hai ta có: -3 ≤ x ≤ 2

Tham Khảo Thêm:  Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm 2023

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = [-3; 2]

Chọn C

Câu 3: Véctơ pháp tuyến của đường thẳng – x + 3y + 2 = 0 là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn A

Câu 4: Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng Δ là:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 5: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình: S = [-1; 3]

Chọn B

Câu 6: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vì x2 ≥ 0 ∀x nên x2 + 1 > 0 ∀x và [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tập nghiệm của BPT là: S = ℝ.

Chọn D

Câu 7: Nhị thức f(x) = -2x + 4 < 0 ⇔ x > 2.

Vậy nhị thức f(x) nhận giá trị âm khi x ∈ (2; +∞).

Chọn A

Câu 8: Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

⇔ 2(x – 2) > 3(x + 3)

⇔ 2x – 4 > 3x + 9

⇔ x < – 13

Vậy tập nghiệm của BPT đã cho là: S = (-∞; -13)

Chọn D

Câu 9:

+) TH1: x – 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2

Khi đó BPT trở thành: x – 2 < 1 ⇔ x < 3 .

Kết hợp với điều kiện ta được: (1). 2 ≤ x < 3 (1)

+) TH2: x – 2 < 0 ⇔ x < 2

Khi đó BPT trở thành: – x + 2 < 1 ⇔ x > 1

Kết hợp với điều kiện ta được: 1 < x < 2 (2).

Từ (1) và (2) suy ra:  1 < x < 3

Vậy tập nghiệm của BPT là: S = (1;3).

Chọn B

Câu 10: Điều kiện xác định của bất phương trình:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn D

Câu 11:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Ta có điểm (0;0) thuộc vào miền nghiệm nên nó là nghiệm của BPT đã cho.

Thay x = 0, y = 0 vào các đáp án, ta được:

Đáp án A. 2.0 + 0 – 2 ≤ 0 ⇔ – 2 ≤ 0 (luôn đúng

Đáp án B. 2.0 + 0 – 2 > 0 ⇔ – 2 > 0 (vô lí)

Đáp án C. 2.0 + 0 – 1 > 0 ⇔ – 1 > 0 (vô lí)

Đáp án D. 2.0 + 0 + 2 ≤ 0 ⇔ 2 ≤ 0 (vô lí)

Chọn A

Câu 12:  Dựa vào bảng xét dấu, ta có: f(x) là nhị thức bậc nhất và f(x) = 0 khi x = 5, hơn nữa hệ số a > 0.

Do đó chỉ có đáp án A thỏa mãn.

Chọn A

Câu 13: Cho bảng xét dấu:

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Dựa vào bảng xét dấu, ta có: f(x), g(x) là các nhị thức bậc nhất.

f(x) = 0 khi x = 6 và hệ số a > 0 ⇒ f(x) = x – 6;

g(x) = 0 khi x = [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 và hệ số a

Suy ra [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

.

Chọn D.

Câu 14: Thay x = 1 và y = -1 vào các đáp án ta được:

Đáp án A: – 1 – 3.(-1) – 1 < 0 ⇔ 1 < 0 (vô lí).

Đáp án B: – 1 – (-1) < 0 ⇔ 0 < 0 (vô lí).

Đáp án C: 1 + 4.( – 1) < 1 ⇔ – 3 < 1 (luôn đúng).

Đáp án D. 1 + (-1) – 2 > 0 ⇔ – 2 > 0 (vô lí).

Chọn C

Câu 15: Đường thẳng 2x + 3y – 2 = 0 có VTPT là [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Đường thẳng đi qua A(2;1) song song với đường thẳng 2x + 3y – 2 = 0 nên nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 làm VTPT có phương trình: 2(x – 2) + 3.(y – 1) = 0

⇔ 2x + 3y – 7 = 0 .

Chọn C.

Câu 16:

Ta có: – x+ 2x = 0 [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Áp dụng định lý dấu của tam thức bậc hai, ta có:

– x2 + 3x > 0  khi 0 < x < 2.

Tam thức y = – x2 + 2x nhận giá trị dương khi chỉ khi: 0 < x < 2.

Chọn C.

Câu 17:

Ta có 2x – 2 > 0 ⇔ x > 1.

Vậy với x ∈ (1; +∞) thì f(x) nhận giá trị dương.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu nghị luận xã hội về dịch Covid19 chọn lọc siêu hay

Chọn C

Câu 18: Đường thẳng [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 có véctơ chỉ phương là (1;4).

Chọn D.

Câu 19: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua M(–2;3) và có VTCP [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 là: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Chọn B

Câu 20: Tọa độ trung điểm M của AB là: M(2; -1)

Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB đi qua M(2;-1) và nhận [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 là VTPT, ta được:

x – 2 + 3(y + 1) = 0

⇔ x + 3y + 1 = 0.

Chọn A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu Nội dung Thang điểm
21

3.0 điểm

a.

1.0 điểm

Giải bất phương trình (x – 1)(2 – x) > 0

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (1; 2)

 

0.25

0.25

0.25

0.25

b.

1.0 điểm

Giải bất phương trình [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (2; 3)

 

0.25

0.25

0.25

0.25

  c.

1.0 điểm

 

Giải bất phương trình x– 4x + 3 < 0

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

* Lập bảng xét dấu đúng

* Kết luận: S = (1; 3)

 

0.5

 

0.25

0.25

22

1.0 điểm

a.

0.75điểm

Cho phương trình :

f(x) = x2 – 2(2 – m)x + m– 2m = 0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu

*Phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm trái dấu

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 

 

 

0.5

 

0.5

 

23

2.0 điểm

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 2), B(2; 1) và M(1; 3)  
  a. Viết phương trình đường thẳng (0.75 điểm)  
Có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB 0.25
Mà đường thẳng AB đi qua điểm A(1; 2).Vậy đường thẳng AB: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 0.5
b Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ: 3x + 4y + 10 = 0 (0.75 điểm)  
[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề) 0.5
= 25/5 = 5 0.25
c Viết phương trình đường thẳng d, biết đi qua điểm A và cắt tia Ox, Oy thứ tự tại M, N sao cho tam giác OMN có diện tích nhỏ nhất. (0.5 điểm)  
Gọi M(m; 0), N(0; n) thì m > 0 và n > 0

Tam giác OMN vuông ở O nên [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Đường thẳng d cũng đi qua hai điểm M, N nên [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Do đường thẳng d đi qua điểm A nên ta có: [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 

 

 

 

0.25

Áp dụng BĐT giữa trung bình cộng và trung bình nhân (BĐT Côsi) cho 2 số dương ta có [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

[Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

Vậy tam giác ΔOMN có diện tích nhỏ nhất là 4. Khi đó [Năm 2023] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 10 có đáp án (6 đề)

 

 

 

 

0.25

Lưu ý : Học sinh có thể trình bày cách khác đúng, hợp lí  các Thầy (cô) vẫn chấm điểm tối đa theo thang điểm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 10 năm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế là ai? Sự tích? Thờ ở đâu?

Ngọc Hoàng Đại Đế là vị thần xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian Việt Nam với tên gọi quen thuộc là Ông Trời. Dưới đây…

Quan Đệ Lục là ai? Sự tích Quan Đệ Lục? Được thờ ở đâu?

Đại hội đồng quan trong Tứ Phủ chia làm hai bậc, một là Ngũ Vị Tôn Quân gồm các vị từ Quan Đệ Nhất đến Quan Đệ…

Cậu Hoàng Cả là ai? Cậu Hoàng Cả trong Tứ Phủ Thánh Cậu?

Chú Hoàng Ca hay Tứ Phủ Thánh Cẩu tuy được nhiều người biết đến nhưng rất thánh thiện. Đây là một bài viết về Ông Hoàng Ca…

Địa chỉ, giờ lễ của các nhà thờ Thiên Chúa Giáo tại TPHCM

Hội Thánh Đức Chúa Trời tại TP.HCM tọa lạc ở nhiều cơ sở lớn và uy tín, hãy cùng tìm hiểu địa chỉ và giờ mở các…

Tiêu Diện Đại Sĩ là ai? Tiêu Diện đại sĩ và ngài Vi Đà hộ pháp?

Hầu hết các chùa đều có tượng một người đàn ông trông rất hiền từ đặt ở vị trí bên phải là hình Vi Đà, đồng thời…

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THCS Module 29

ruy băngViệc xây dựng một hoạt động giáo dục đặc thù cho trường phổ thông đòi hỏi hấp dẫn, phù hợp và hiệu quả trong việc thúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *