Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023

Dưới đây là bộ đề thi học kì 2 năm 2023 môn Vật lý dành cho học sinh lớp 12. Bộ đề này bao gồm nhiều câu hỏi về các chủ đề khác nhau trong môn Vật lý, bao gồm cả các khái niệm cơ bản và các kiến thức chuyên sâu hơn. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, học sinh nên tập trung ôn tập các chương trình học của mình, bao gồm đọc lại các bài giảng, tóm tắt các khái niệm và làm các bài tập liên quan.

1. Mèo ôn tập môn vật lý hiệu quả:

Để ôn tập môn vật lý hiệu quả bạn có thế áp dụng các mẹo sau đây:

– Chú ý về đơn vị, thứ nguyên và tính hợp lý của kết quả

– Để ý đến các sơ đồ mạch điện và các câu hỏi về đồ thị

– Chú ý đến các hiện tượng Vật lý và ứng dụng trong thực tế

– Ăn điểm ở các phần khó. Sóng cơ, Sóng điện từ, Quang lý thường bị học sinh coi là những câu khó

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Tin học có đáp án mới nhất 2023

2. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023 – Đề số 1:

2.1. Đề thi:

Câu 1. Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Young và phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2. Khoảng vân của ánh sáng đơn sắc λ1 đo được là 3 mm. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ hai vân; biết rằng hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Số vân sáng của ánh sáng đơn sắc λ2 là:

A. 9    B. 11

C. 8    D. 6

Câu 2. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy.

D. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 3. Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

A. Tia Rơnghen

B. Ánh sáng nhìn thấy

C. Tia tử ngoại

D. Tia hồng ngoại

Câu 4. Chọn phát biểu sai:

A. Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất

B. Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ

C. Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt.

D. Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

Câu 5. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

Câu 6. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

A. Giữ nguyên

B. Tăng lên n lần

C. Giảm n lần

D. Tăng n2 lần

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng

Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng:

A. Có cùng tần số.

B. Đồng pha

C. Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm.

D. Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang – phát quang?

A. Sự huỳnh quang và lân quang thuộc hiện tượng quang – phát quang.

B. Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexêin (chất diệp lục) phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục.

C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Câu 11. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng vân đo được là 1,2mm. Nếu thí nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là:

A. 1,33    B. 1,2

C. 1,5    D. 1,7

Câu 12. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng khe Young, hai khe có a = 1 mm được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x = 2,4mm là:

A. 1 vân tối

B. vân sáng bậc 2

C. vân sáng bậc 3

D. không có vân nào

Câu 13. Trong thí nghiệm Young, khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589μm thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng λ có giá trị

A. 0,696μm    B. 0,6608μm

C. 0,6860μm    D. 0,6706μm

Câu 14. Thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 nguồn kết hợp cách nhau 4mm bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm là 0,9mm. Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn?

A. 20cm    B. 2.103 mm

C. 1,5m    D. 2cm

Câu 15. Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng có hai bức xạ λ1 = 0,5μm và λ2 > λ1 sao cho vân sáng bậc 5 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Giá trị của bức xạ λ2 là

A. 0,55μm    B. 0,575μm

C. 0,625μm    D. 0,725μm

Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 và S2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bưóc sóng λ1 = 5000 và λ2 = 4000. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 80cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm).

A. x = -4 mm    B. x = 3 mm

C. x = -2 mm    D. x = 5 mm

Câu 17. Trong thí nghiệm Young nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là l,8mm thì quang phổ bậc 8 rộng:

A. 2,7mm    B. 3,6mm

C. 3,9mm    D. 4,8mm

Câu 18. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10-7m. Xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 5,4mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9mm. Từ điểm M đến N có bao nhiêu vân sáng?

A. 8    B. 9

C. 7    D. 10

Câu 19. Một thấu kính hội tụ bằng thuỷ tinh có hai mặt lồi giống nhau bán kính 27 cm. Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n1 = 1,50; n2 = 1,54. Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng vói ánh sáng đỏ và tím là:

A. 5 cm    B. 4 cm

C. 3 cm    D. 2 cm

Câu 20Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30′ làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy vói nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính 1 khoảng d1 = 50cm, phát ra bức xạ có bước sóng λ = 0,450μm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d2 = 1 m. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:

A. 0,15mm    B. 0,30mm

C. 1,50mm    D. 3,00mm

Câu 21. Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 20cm, được cắt làm 2 phần bằng nhau theo mặt phẳng chứa trục chính. Một khe sáng hẹp S nằm trên mặt phẳng cắt và vuông góc vói trục chính, cách thấu kính khoảng 40cm. Tách dần hai nửa thấu kính đến một khoảng để nhận ảnh S1 và S2 cách nhau 2mm. Màn quan sát E đặt vuông góc với trục chính và cách các ảnh S1, S2 khoảng l,6m. Độ rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là:

A. 5mm    B. 6mm

C. 5cm    D. 6cm

Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vói hai khe Young, cho a = 2mm, D = 2m. Một nguồn sáng cách đều hai khe S1 và S2. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d = 0,5m. Khi đó vân sáng trung tâm tại O (là giao điểm của đường trung trực S1S2 với màn). Nếu dời S theo phương song song với S1S2 về phía S2 một đoạn l,5mm thì vân sáng trung tâm sẽ dời một đoạn là bao nhiêu?

A. l,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2.

B. 6mm theo phương song song với S1S2 về phía S1.

C. l,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S1.

D. 6mm theo phương song song với S1S2 về phía S2.

Câu 23. Trong thí nghiệm Young ta có a = 0,2mm, D = l,2m. Nguồn gồm hai bức xạ có λ1 = 0,45μm và λ2 = 0,75μm. Công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên là:

Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Vũ Trọng Phụng

A. 9k mm    B. 10,5k mm

C. 13,5k mm    D. 15k mm

Câu 24. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách của 5 vân sáng liên tiếp nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 25. Một nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S1 một bản thuỷ tinh 2 mặt phẳng song song có chiết suất n = 1,5, độ dày e = 1,2μm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

A. 2mm về phía S1

B. 2mm về phía S2

C. 0,6mm về phía S1

D. 3mm về phía S2

1.2. Đáp án:

Câu 1. Đáp án B

Tổng số vân sáng trong khoảng rộng L là: N = 17 + 3 = 20 (vân sáng).

Số vân sáng của bức xạ λ1 trong khoảng rộng L là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Số vân sáng của bức xạ λ2 là: N2 = N – N1 = 20 – 9 = 11 (vân sáng).

Câu 2. Đáp án D

Câu này sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 3. Đáp án C

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m là tia tử ngoại.

Câu 4. Đáp án D

Câu này sai vì quang phổ liên tục hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

Câu 5. Đáp án A

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Câu 6. Đáp án B

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Câu 7. Đáp án C

Ta có: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 8. Đáp án D

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

Câu 9. Đáp án D

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi.

Câu 10. Đáp án D

Câu này sai vì trong hiện tuợng quang – phát quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng dài hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ.

Câu 11. Đáp án B

Ta có: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 12. Đáp án B

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Lập tỷ số: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Do đó tại M là vân sáng bậc 2.

Câu 13. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 14. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 15. Đáp án C

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Do:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khi k = 1 → λ2 = 2,5μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 2 → λ2 = 1,25μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 3 → λ2 = 0,83μm, không có đáp án thỏa mãn

Khi k = 4 → λ2 = 0,625μm, đáp án C thỏa mãn.

Câu 16. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Do đó:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khi n = -1 thì x = -4 mm.

Câu 17. Đáp án D

Độ rộng của quang phổ bậc 1 là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Độ rộng của quang phổ bậc 8 là: Δx8 = 8Δx1 = 8.0,6 = 4,8mm

Câu 18. Đáp án B

Khoảng vân: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khoảng cách MN: MN = xM + xN = 5,4 + 9 = 14,4mm

Lập tỷ số: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Số vân sáng trên đoạn MN : Ns = 4.2 + 1 = 9 vân sáng.

Câu 19. Đáp án D

Tiêu cự của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Tiêu cự của thấu kính đôi với ánh sáng tím là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của thấu kính ứng với ánh sáng đỏ và tím là:

Δf = fd – ft = 27 – 25 = 2cm

Câu 20. Đáp án A

Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 21. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

l = D + d1′ = 1,6 + 0,4 = 2m

Độ rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 22. Đáp án B

Vân sáng trung tâm sẽ dài theo phương song song với S1S2 về phía S1 một khoảng:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 23. Đáp án C

Khoảng vân đối với bức xạ λ1:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Khoảng vân đối với bức xạ λ2:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Vị trí hai vân sáng trùng nhau: xs = k1i1 = k2i2 = 2,7k1 = 4,5k2 (mm)

Từ đó suy ra:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Vậy công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là: xs = 2,7.5k = 13,5k(mm) với k ∈ Z.

Câu 24. Đáp án B

Ta có: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 25. Đáp án C

Hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn về phía S1 một khoảng:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án mới nhất 2023

2. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023 – Mẫu số 2:

2.1. Đề thi:

Câu 1. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:

A. 5    B. 4

C. 6    D. 7

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

B. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

D. Sóng ánh sáng là sóng ngang.

Câu 3. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kỳ màu trắng

B. Một chùm phân kỳ nhiều màu

C. Một tập hợp nhiêu chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D. Một chùm tia song song

Câu 4. Tia Rơnghen là sóng điện từ:

A. Có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại

B. Không có khả năng đâm xuyên

C. Được phát ra từ những vật bị nung nóng đến 500oC.

D. Mắt thường nhìn thấy được.

Câu 5. Quang phổ vạch thu đuợc khi chất phát sáng ở thể:

A. Khí hay hơi nóng sáng duới áp suất thấp.

B. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C. Rắn.

D. Lỏng.

Câu 6. Thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì:

A. Khoảng vân quan sát được là i.

B. Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa.

C. Khoảng vân quan sát được lớn hơn i.

D. Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 7. Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tâm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

A. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không làm tán sắc ánh sáng trắng

B. Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

C. Vì ánh sáng mặt trời chiếu tới không phải là sóng kết hợp nên không bị tấm thủy tinh làm tán sắc.

D. Vì thủy tinh không làm tán sắc ánh sáng trắng

Câu 8. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2 ?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không đổi

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng

Kết quả của thí nghiệm Iâng:

A. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

B. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

C. Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 10. Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng

A. giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi.

B. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.

C. giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi.

D. không phụ thuộc độ dài đường đi.

Câu 11. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = l,5m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc:

A. 6    B. 3

C. 2    D. 4

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,5μm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điếm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:

A. vân sáng bậc 4 B. vân sáng bậc 3

C. vân tối thứ 3    D. vân tối thứ 4

Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D = l,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76μm và màu lục có bước sóng 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

A. 0,528mm    B. 1,20mm

C. 3,24mm    D. 2,53mm

Câu 14. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λ bởi λ’ thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ’ có giá trị nào dưới đây? Biết λ’ > λ.

A. 0,6μm B. 0,54μm

C. 0,5μm    D. 0,45μm

Câu 15. Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i1; i2; i3 thì

A. i1 = i2 = i3 B. i1 < i2 < i3

C. i1 > i2 > i3 D. i1 < i2 = i3

Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = l,5mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm vào hai khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là:

Tham Khảo Thêm:  Phân tích tác phẩm Người ở bến sông Châu chọn lọc siêu hay

A. d = 1,92 mm    B. d = 2,56 mm

C. d = 1,72 mm    D. d = 0,64 mm

Câu 17. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2m. Anh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5μm. Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là L = 26mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được:

A. 6 vân sáng và 7 vân tối.

B. 7 vân sáng và 6 vân tối.

C. 13 vân sáng và 12 vân tối.

D. 13 vân sáng và 14 vân tối

Câu 18. Trong thí nghiệm Young cho a = 2mm, D = 2,2m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e = 6μm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là:

A. 1,40    B. 1,45

C. 1,60 D. 1,50

Câu 19. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng X. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là D’. Hai khe cách màn một đoạn là 2,7m. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn l,5mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển 4,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d:

A. 0,45m B. 0,9m

C. 1,8m    D. 2,7 m

Câu 20. Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30′ làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính một khoảng d1 = 50cm, phát ra bức xạ có bước sóng λ = 0,450μm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d2 = 1 m. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:

A. 1,5mm    B. 3,0mm

C. 2,250mm    D. 1,0mm

Câu 21. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng thấu kính Billet gồm 2 nửa thấu kính có tiêu cự f = 20cm, đặt sao cho 2 trục chính song song và O1O2 = 0,4mm. Nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc λ = 600nm đặt trên đường trung trực Δ của O1O2 và cách thấu kính 60cm. Màn hứng vân giao thoa đặt sau thấu kính vuông góc Δ và cách thấu kính l,3m. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là:

A. 0,6mm B. 0,8mm

C. 1,2mm D. 1mm

Câu 22. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5μm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là:

A. 0,45μm B. 0,55μm

C. 0,60μm D. 0,75μm

Câu 23. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 (xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa) bằng:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 24. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B. Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

D. Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính thì các tia ló ra ở mặt bên kia có góc lệch khác nhau so với phương ban đầu.

Câu 25. Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (n = 4/3) là:

A. 0,8μm B. 0,45μm

C. 0,75μm D. 0,4μm

2.1. Đáp án:

Câu 1. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suy ra k = 6, 7, 8, 9 ,10. Như vậy tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.

Câu 2. Đáp án C

Câu này sai vì các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

Câu 3. Đáp án C

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Câu 4. Đáp án A

Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.

Câu 5. Đáp án A

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Câu 6. Đáp án D

Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 7. Đáp án B

Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

Câu 8. Đáp án C

Khoảng vân i sẽ không đổi.

Câu 9. Đáp án D

Cả A và C đều đúng

Câu 10. Đáp án C

Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng giảm theo hàm số mũ độ dài đường đi.

Câu 11. Đáp án B

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do đó tại M là vân sáng bậc 3.

Câu 12. Đáp án D

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do đó tại M là vân tối thứ 4.

Câu 13. Đáp án A

Vị trí của vân sáng màu đỏ bậc 2:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân sáng màu lục bậc 5:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

Δx = xd2 – xl5 = 1,44 – 0,912 = 0,528mm

Câu 14. Đáp án A

Bước sóng của bức xạ A:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Hai bức xạ trùng nhau:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khi k = 1 thì λ’ = 1,2μm, không có đáp án phù hợp.

Khi k = 2 thì λ’ = 0,6μm, đáp án A phù hợp.

Câu 15. Đáp án C

Ta có: i1 > i2 > i3

Câu 16. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

d đạt giá trị nhỏ nhất khi :

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khi n = -1 thì x = -4 mm.

Câu 17. Đáp án D

Khoảng vân: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Số vân sáng quan sát được: Ns = 6.2 + 1 = 13 vân sáng.

Số vân tối quan sát được trên màn: Nt = 2(6 + 1) = 14 vân tối.

Câu 18. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 19. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Đáp án A

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 21. Đáp án D

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Từ đó: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 22. Đáp án C

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 23. Đáp án C

Khoảng vân: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân sáng bậc 2:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân tối thứ 3:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 nằm về hai phía của vân trung tâm là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 24. Đáp án B

Câu này sai vì chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Câu 25. Đáp án B

Ta có: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hoá học có đáp án mới nhất 2023

3. Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023 – Đề số 3: 

3.1. Đề thi:

Câu 1. Ống tia Rơnghen hoạt động với hiệu điện thế 50kV. Bước sóng cực tiểu của tia X được phát ra là:

A. 0,248 Ao    B. 1,0 Ao

C. 0,751 Ao    D. 0,535 Ao

Câu 2. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có

A. tất cả các vạch đều nằm trong vùng hồng ngoại.

B. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ các vạch còn lại thuộc vùng hồng ngoại.

C. tất cả các vạch đều nằm trong vùng tử ngoại.

D. bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ các vạch còn lại thuộc vùng tử ngoại.

Câu 3. Quang điện trở được chế tạo từ

A. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém khi được chiếu sáng thích hợp.

B. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

C. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

D. chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Câu 4. Kết luận nào sau đây là sai đối với pin quang điện

A. Trong pin, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng

B. Một bộ phận không thể thiếu được phải có cấu tạo từ chất bán dẫn

C. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện ngoài

D. Nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 5. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

A. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

B. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

Câu 6. Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 7. Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết bước sóng dài nhất của vạch quang phổ trong dãy Laiman là λ1 và bước sóng của vạch kề với nó trong dãy này là λ2 thì bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Bước sóng giới hạn quang điện đối với kẽm (Zn) là λ0. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thỏa mãn λ < λ0 vào ba tấm Zn giống nhau đặt cô lập về điện mà trước lúc chiếu ánh sáng vào thì một tấm đã mang điện âm, một tấm không mang điện và một tấm mang điện dương có điện thế V sao cho Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

(h là hằng số Plăng, c là vận tốc ánh sáng, e là điện tích của electron). Khi đã ổn định thì điện thế trên ba tấm kim loại:

A. Tấm ban đầu không mang điện có điện thế lớn nhất

B. Bằng nhau

C. Tấm ban đầu mang điện âm có điện thế lớn nhất

Tham Khảo Thêm:  Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ

D. Tấm ban đầu mang điện dương có điện thế lớn nhất

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của natri là 0,5μm. Công thoát của kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là:

A. 0,7μm    B. 0,36μm

C. 0,9μm    D. Một kết quả khác

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng để triệu tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu điện thế hãm 3V. Cho e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:

A. 1,03.106 m/s    B. 1,03.105 m/s

C. 2,03.105 m/s    D. 2,03.106 m/s

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C. Biết công suất của nguồn sáng có bước sóng 0,3μm là 2,5 W. Giả thiết hiệu suất lượng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão hòa là:

A. 0,6 A    B. 6 mA

C. 0,6 mA    D. 6μA

Câu 12. Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25μm; λ2 = 0,5μm vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là v1 và v2 = 1/2 v1. Bước sóng giới hạn quang điện là:

A. 0,6μm    B. 0,375μm

C. 0,72μm D. 0,75μm

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, e = 1,6.10-19 C. Công thoát electron của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng 0,3μm. Quả cầu đặt cô lập có điện thế cực đại bằng:

A. 1,8V    B. 1,5V

C. 1,3V    D. 1,1V

Câu 14. Chiếu ánh sáng đơn sắc vào một tấm kim loại đặt cô lập thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 0,4V. Nếu dùng một electron (m = 9,1.10-31 kg, e = -1,6.10-16 C) có vận tốc bằng vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi tấm kim loại nói trên, rồi cho bay vuông góc vào một từ trường đều B = 0,2T thì bán kính quỹ đạo của electron là

A. 8,54μm    B. 10,66μm

C. 9,87μm    D. 12,36μm

Câu 15. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 18,75 kV. Biết độ lớn điện tích electron, vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10-19 C, 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống phát ra là

A. 0,4625.10-9 m. B. 0,5625.10-10 m.

C. 0,6625.10-9 m. D. 0,6625.10-10 m.

Câu 16. Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 5200A0. Các electron quang điện sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ:

A. Đèn hồng ngoại 1W

B. Đèn tử ngoại 50W

C. Đèn hồng ngoại 50W

D. Đèn hồng ngoại 10W

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s, 1eV = 1,6.10-19 J. Kim loại có công thoát electron là A = 2,62eV. Khi chiếu vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,2μm thì hiện tượng quang điện:

A. Xảy ra với 2 bức xạ

B. Không xảy ra với cả 2 bức xạ

C. Xảy ra với bức xạ λ1 không xảy ra với bức xạ λ2

D. Xảy ra với bức xạ λ2 không xảy ra với bức xạ λ1

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng. Biết mức năng lượng ứng với quĩ đạo dừng n trong nguyên tử hiđro: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

;n = 1, 2, 3…. Khi hiđro ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quĩ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất là:

A. 0,103 μm    B. 0,203 μm

C. 0,13 μm    D. 0,23 μm

Câu 19. Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Với RH = 1,097.107 m-1 = hằng số Rittberg. Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman là

A. 1,215.10-7 m    B. 0,172μm

C. 0,215μm D. 91,6.10-3 μm

Câu 20. Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A. 3.    B. 1.

C. 6.    D. 4

Câu 21. Biết hai bước sóng dài nhất trong hai dãy Laiman và Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng là λ1 = 0,1215μm và λ2 = 0,6563μm. Có thể tính được bước sóng của một vạch quang phổ nữa có giá trị là:

A. 0,4102μm    B. 0,1025μm

C. 0,4340μm    D. 1,0939μm

Câu 22. Chọn câu trả lời đúng. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 0,41μm là:

A. 4,85.10-19 J    B. 3,03 eV

C. 4,85.10-25 J    D. A và B đều đúng

Câu 23. Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?

A. Vùng tử ngoại

B. Vùng ánh sáng nhìn thấy

C. Vùng hồng ngoại

D. Vùng ánh sáng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại

Câu 24. Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỷ lệ Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại theo tỷ lệ: v1 : v2 : v3 = 1 : 3 : k. Trong đó k bằng:

A. √2    B. √3

C. √5    D. 2

Câu 25. Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34 J.s; e = 3.108 m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo đứng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là: -13,6eV, -3,4eV; -1,5eV… Với Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

; n = 1, 2, 3… Vạch phổ có bước sóng λ = 1875nm ứng với sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo:

A. Từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3

B. Từ mức năng lượng ứng với n = 5 về mức năng lượng ứng với n = 3

C. Từ mức năng lượng ứng với n = 6 về mức năng lượng ứng với n = 3

D. Từ mức năng lượng ứng với n = 7 về mức năng lượng ứng với n = 3

3.2. Đáp án:

Câu 1. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Đáp án D

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là Hα, Hβ, Hγ, Hδ các vạch còn lại thuộc vùng tử ngoại.

Câu 3. Đáp án D

Quang điện trở được chế tạo từ chất bán dẫn có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

Câu 4. Đáp án C

Câu này sai vì đối với pin quang điện thì nguyên tắc hoạt động là dựa vào hiện tượng quang điện trong.

Câu 5. Đáp án B

Câu này sai vì năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

Câu 6. Đáp án B

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 7. Đáp án B

Bước sóng λα của vạch quang phổ Hα trong dãy Banme là Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Đáp án B

Khi đã ổn định thì điện thế trên ba tấm kim loại bằng nhau

Câu 9. Đáp án B

• Công thoát của Na:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

• Công thoát của Zn: A2 = 1,4 A1 ⁡= 5,565.10-19 J

• Giới hạn quang điện của Zn:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 10. Đáp án A

Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 11. Đáp án A

• Số photon phát ra trong 1s là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

• Do hiệu suất lượng tử 100%, nên: ne = np = 3,77.1018 electron/s

• Cường độ dòng quang điện bão hòa là: Ibh = ne.e = 0,6A

Câu 12. Đáp án D

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Từ đó:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 13. Đáp án D

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 14. Đáp án B

• Vận tốc ban đầu cực đại của electron:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

• Bán kính quỹ đạo của electron là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Đáp án D

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 16. Đáp án B

Vì giới hạn quang điện của kim loại λ0 = 5200 Ao nằm trong vùng bước sóng của ánh sáng nhìn thấy, nên chỉ có đèn tử ngoại 50W có bước sóng nhỏ hơn mới gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.

Câu 17. Đáp án B

Giới hạn quang điện của đồng là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Vì λ1, λ2 < λ0 cả hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 đều gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.

Câu 18. Đáp án A

Hiđro ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 9 lần, tương ứng với chuyển lên trạng thái ứng với mức năng lượng n = 3. Do đó khi chuyển dời về mức cơ bản thì phát ra bước sóng của bức xạ có năng lượng lớn nhất là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 19. Đáp án A

Bước sóng lớn nhất của bức xạ trong dãy Lyman, ứng với m = 1 và n = 2, được xác định:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 20. Đáp án C

Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử có thể phát ra là: N → K; M → K; L → K; N → M; M → L; N → L, tương ứng với 6 vạch phát xạ.

Câu 21. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Cộng vế với vế hai phương trình trên ta được: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

hay

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Từ đó:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 22. Đáp án D

Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 0,41μm là

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 23. Đáp án D

Các vạch trong dãy Banme thuộc vùng ánh sáng trông thấy và một phần thuộc vùng tử ngoại.

Câu 24. Đáp án C

Theo bài ra ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho 3 bức xạ, ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Thay hệ phương trình (1) vào hệ phương trình (2), ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Từ hai phương trình đầu của (3), ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Thay (4) vào phương trình còn lại của hệ (3), ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 25. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Bảng giá trị các mức năng lượng:

n 3 4 5 6 7
En (J) -2,42.10-19 -1,36.10-19 -0,87.10-19 -0,6.10-19 -0,44.10-19

Áp dụng công thức:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Khi đó:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 3)

Từ các kết quả trên cho thấy vạch phổ có bước sóng λ = 1875nm ứng với sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Vật lý có đáp án mới nhất 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán mới nhất năm 2023

Mẫu phiếu chi Là một tài liệu rất hữu ích giúp mọi người tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết để…

Giáo án Đạo đức lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đầu tiên. Bắt đầu: Cô giáo tổ chức cho cả lớp hát bài “Tay thơm bàn tay thơm” Giáo viên đặt câu hỏi cho cả lớp: Trong…

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *