Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên là biểu mẫu giúp giáo viên tự đánh giá về phẩm chất, kỹ năng, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục. sự đổi mới. Bản tự kiểm điểm cần thể hiện rõ thông tin cá nhân và bài làm trong năm học trước, đồng thời nêu rõ ưu khuyết điểm.

1. Hình thức tự kiểm điểm, kiểm tra đánh giá của giáo viên:

Sở Giáo dục và Đào tạo………….
Trường học……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

…..ngày tháng năm…….

GIÁO VIÊN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Năm học……..

Tên và họ: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường học……………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………

Nay tôi viết bản tự kiểm điểm, nhận xét và đánh giá giáo viên trong năm học………………………….. với nội dung như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1/ Chính trị tư tưởng:

Luôn kiên định đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.2/ Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước. Luôn tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.3/ Chấp hành quy định của ngành, cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, số lượng giờ công:

Luôn tuân theo các quy tắc và quy định của ngành. Thực hiện tốt quy chế cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, số lượng giờ công.

1.4/ Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống trong sạch lành mạnh của nhà giáo:

Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống của người giáo viên trong sạch lành mạnh. Bạn luôn có ý thức cao đấu tranh với những hành vi tiêu cực. Được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tín nhiệm.

1.5/ Đoàn kết: Trung thực trong công việc; Ngôn ngữ của tình bạn; Thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

Luôn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp. Báo cáo đầy đủ, chính xác và trung thực với cấp trên. Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có thái độ hòa nhã, tận tụy, phục vụ nhân dân và học sinh.

1.6/ Tự đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống: Tốt.

2. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

Một. Về khối lượng, chất lượng và hiệu quả giảng dạy, công tác ở từng vị trí, thời gian và điều kiện làm việc cụ thể:

Đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên theo quy định cụ thể. Bản thân có đầy đủ kiến ​​thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đạt chuẩn và trên chuẩn.

– Tôi điLuôn cập nhật thông tin để nắm rõ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục của địa phương nơi mình công tác.

Với nhiệm vụ giảng dạy:

– Bản thân anh ấy thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch bài học, chương trình giảng dạy.

Soạn giáo án tốt, dạy tốt, đánh giá học sinh công bằng, khách quan.

– Bản thân anh ấy sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học bộ môn sẵn có và thường xuyên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ công việc.

Trong năm học, tôi đã có thể tham dự 5 giờ trong tổng số 18 giờ.

Đối với công tác quản lý lớp học và các hoạt động giáo dục khác:

– NHIỀULuôn theo dõi, quản lý chặt chẽ việc học tập, rèn luyện của học sinh, đặc biệt là rèn luyện ý thức tự học, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nền nếp, thói quen tốt cho các em.

– Bản thân anh ấy thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Tham gia đầy đủ các nhiệm vụ do nhà trường phân công.

b, Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.

Luôn luôn có ttinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.

Tôi luôn tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường và của tổ chuyên môn, hàng tháng tôi được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn liên trường theo yêu cầu của các cấp.

Bản thân tôi cũng luôn ý thức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế công tác, đảm bảo ngày công trong giảng dạy, hội họp, báo cáo cấp trên chính xác, kịp thời.

Tôi có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy và công tác, luôn có tinh thần phê phán những cái chưa tốt và thường xuyên tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm ngay về bản thân.

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội…)

Tôi luôn tìm tòi, học hỏi để phát triển bản thân, phát triển toàn diện để có đủ kiến ​​thức chuyên ngành chủ đề và kinh nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy, làm việc và mọi hoạt động khác.

4. Tóm tắt những ưu điểm, khuyết điểm chính trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

* Lợi thế:

+ Bản thân tôi luôn có trách nhiệm, tính kỷ luật cao và trung thực trong công tác cũng như giảng dạy, Luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

+ Bản thân tôi hết lòng chăm lo rèn luyện, giáo dục học sinh về mọi mặt. Đặc biệt bạn thường hợp tác với phụ huynh trong việc giáo dục con cái.

* Nhược điểm: Đôi khi hơi chậmChưa Báo cáo kịp thời cho cấp trên.

5. Tự đánh giá, đánh giá chung: Xuất sắc

…… ngày tháng năm…..

Nhận xét và xếp hạng từ nhóm chuyên gia…..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tổng hợp đơn vị cơ sở Nhận xét, xếp loại, đánh giá của Thủ trưởng
(ghi rõ chức danh, chữ ký, đóng dấu)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Cách đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học theo Nghị định 90:

Từ năm học 2020-2021, việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ không yêu cầu phải có sáng kiến, kinh nghiệm. Cụ thể có những thay đổi sau:

2.1. Đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không có sáng kiến, kinh nghiệm:

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020.

Vì vậy, để được xếp loại xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, giáo viên phải đạt các tiêu chuẩn sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật quy định tại Điều 3 Nghị định.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đã xác định hoặc theo công việc cụ thể được giao đảm bảo đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả cao. Trong đó, phải thực hiện vượt mức ít nhất 50% nhiệm vụ.

Điểm mới là bỏ tiêu chí “Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất” và “có ít nhất 01 công trình, đề tài, sáng kiến ​​được áp dụng mang lại hiệu quả cho công tác”.

2.2. Giáo viên bị kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ:

Nghị định 90 đã bổ sung tiêu chí đánh giá giáo viên bị kỷ luật, quy định cụ thể việc chấm điểm không hoàn thành nhiệm vụ. Điều 15 quy định rõ tiêu chí đánh giá chất lượng ở mức độ không hoàn thành, bao gồm:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

b) Không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trên 50% chỉ tiêu thực hiện theo hợp đồng, kế hoạch hoặc công việc cụ thể được giao;

(c) Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Vì vậy, những giáo viên bị kỷ luật trong năm đánh giá sẽ bị đánh giá là không tuân thủ.

3. Quy trình đánh giá giáo viên:

Đối với giáo viên không giữ chức vụ lãnh đạo, việc đánh giá chất lượng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng thông qua báo cáo quy định tại Nghị định 90.

Bước 2: Tại nơi làm việc, tổ chức họp nhận xét, đánh giá giáo viên. Tất cả giáo viên (hoặc tất cả giáo viên của đơn vị cấu thành nơi người đó công tác, nếu có) sẽ tham gia.

Bước 3: Trong cuộc họp, giáo viên sẽ trình bày báo cáo tự đánh giá về công việc của mình và những người tham dự sẽ đóng góp ý kiến. Các ý kiến ​​sẽ được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 4: Việc kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên được xem xét, quyết định.

Bước 5: Kết quả đánh giá, xếp loại được thông báo bằng văn bản cho giáo viên, đồng thời quyết định hình thức công khai trong cơ quan, đơn vị nơi giáo viên công tác.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quy trình tổ chức, cách chấm thi THPT quốc gia như thế nào?

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *