Mẫu bảng danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý mới nhất

Thanh lý tài sản cố định thường xảy ra khi tài sản đó không còn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, không còn phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của tổ chức hoặc trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn và cần chuyển đổi tài sản đó thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu tài chính. Dưới đây là mẫu bảng kê tài sản cố định cần thanh lý mới nhất mời các bạn tham khảo!

1. Quy định về thanh lý tài sản cố định:

1.1. Tài sản cố định thanh lý là gì?

Thanh lý tài sản cố định là quá trình chuyển tài sản cố định của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành tiền hoặc các khoản tương đương tiền. Thanh lý tài sản cố định thường xảy ra khi tài sản đó không còn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, không còn phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của tổ chức hoặc trong trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn và cần chuyển đổi tài sản đó thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu tài chính.

Việc thanh lý TSCĐ có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như bán đấu giá, điều chuyển nội bộ, chuyển nhượng hoặc trao đổi với bên thứ ba. Quy trình thanh lý tài sản cố định phải tuân thủ các luật liên quan, chẳng hạn như luật thuế, luật đầu tư và các quy trình nội bộ của tổ chức để đảm bảo tính hợp lệ, công bằng và minh bạch của quy trình của chương trình này.

1.2. Quy định về thanh lý tài sản cố định:

Căn cứ điểm 3.2.2 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC định nghĩa, TSCĐ thanh lý là những tài sản như sau:

– TSCĐ bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng;

– TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp tự quyết định việc thanh lý tài sản cố định, kể cả việc thanh lý tài sản cố định chưa khấu hao hết hoặc chưa khấu hao hết. Việc thanh lý TSCĐ phải có “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định và theo một quy trình nhất định.

2. Mẫu danh mục tài sản cố định thanh lý mới nhất:

2.1. Hồ sơ thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133/2016:

Đơn vị: ……………………….

Phần: ……………………….

Mẫu số. 02-TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

Biên bản thanh lý TSCĐ

Ngày tháng năm….

Con số: ………………..

Nợ:…………….

Họ có: ……………….

Căn cứ quyết định số:……………………ngày……tháng………..ngày…………..về việc thanh lý TSCĐ.

Tham Khảo Thêm:  Thành tế bào là gì? Cấu tạo và vai trò thành tế bào vi khuẩn?

I. Ban thanh lý tài sản cố định gồm có:

Ông/Bà:………………………………………………Chức vụ……………………. Đại diện…………………… Chủ tịch Ủy ban

Ông/Bà:………………………………………………Chức vụ……………………. Đại diện ……………………. Nhiệm vụ MÁY TÍNH BẢNG

Ông/Bà:………………………………………………Chức vụ……………………. Đại diện …………………… Nhiệm vụ MÁY TÍNH BẢNG

II. Thanh lý TSCĐ:

– Tên, mã hiệu, quy cách (loại) TSCĐ

– Số lượng TSCĐ

– Nơi sản xuất (xây dựng)

– Năm sản xuất

– Năm đưa vào sử dụng ……………………….. Số thẻ TSCĐ

– Nguyên giá TSCĐ

– Giá trị khấu hao đến khi thanh lý

– Giá trị còn lại của TSCĐ

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

Ngày tháng năm…..

Trưởng phòng Thanh lý
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Nguyên giá thanh lý TSCĐ: ……………….. (viết bằng chữ)

– Giá trị thu hồi: …………………………………………. (viết bằng chữ)

– Ghi giảm trên sổ TSCĐ ngày……tháng……………..

Ngày tháng năm…..

Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200/2014:

Đơn vị:……………………

Phần:……………………

Mẫu số. 02-TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Biên bản thanh lý TSCĐ

Ngày tháng năm……

Con số: …………….

Nợ: ………….

Có: ………….

Căn cứ Quyết định số:…….. ngày …. tháng…. năm……tôi

……………………………………………….Đối với trường hợp thanh lý TSCĐ.

I. Ban thanh lý tài sản cố định gồm có:

Ông/Bà: ………….Chức vụ………………………………………………………………………… Chủ nhiệm Ủy ban

Ông/Bà:……………..Chức vụ………………………………………………………………………………………………… ……… ……………………

Ông/Bà: ………….Chức vụ……………………………………………………………………………………Thành viên

II. Thanh lý TSCĐ:

– Tên, mã hiệu, quy cách (loại) TSCĐ:

– Số lượng TSCĐ:

– Nơi sản xuất (xây dựng):

– Năm sản xuất:

– Năm đưa vào sử dụng ……………………… Số thẻ TSCĐ:

– Nguyên giá TSCĐ:

– Giá trị khấu hao đến thời điểm thanh lý:

– Giá trị còn lại của TSCĐ:

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

……………………….

Ngày tháng năm….

Trưởng phòng Thanh lý

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

– Nguyên giá thanh lý TSCĐ: ……………….. (viết bằng chữ)

– Giá trị thu hồi:……………………………………………………………….

– Sổ đăng ký giảm TSCĐ ngày ………….tháng…….năm ………….

Ngày tháng năm……

Người quản lý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hồ sơ ký duyệt TSCĐ cần chuẩn bị:

Thông tin về TSCĐ: Bao gồm tên tài sản, mã số, giá trị, ngày mua/sở hữu, số lượng, thông số kỹ thuật chi tiết (nếu có).

– Các tài liệu liên quan: bao gồm hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, văn bản ghi nhận việc mua/sở hữu TSCĐ, văn bản định giá tài sản (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Vì sao nước biển có màu xanh và vị mặn? Sóng lại màu trắng?

– Hồ sơ pháp lý: Bao gồm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, giấy chứng nhận đăng ký tài sản cố định (như giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh,…).

– Báo cáo tài chính: Bao gồm báo cáo tài chính của công ty hoặc cá nhân sở hữu tài sản cố định để đánh giá tình hình tài chính và giá trị của tài sản cố định trước khi ký kết.

– Giấy tờ cá nhân: Bao gồm các giấy tờ cá nhân của người đại diện ký hồ sơ đăng ký như: Chứng minh nhân dân, bằng lái xe, hộ chiếu,….

– Các tài liệu liên quan: Bao gồm bản đăng ký, giấy ủy quyền (nếu có), biên bản họp hội đồng thành viên/công ty/cổ đông (nếu có)…

– Các tài liệu khác: Điều này có thể bao gồm bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tài sản cố định và quy trình thanh lý tài sản cố định theo yêu cầu của pháp luật địa phương.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết, bạn liên hệ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để được xác nhận cụ thể về yêu cầu và thủ tục thanh lý tài sản cố định.

4. Thủ tục thanh lý tài sản cố định:

Khi tiến hành thanh lý TSCĐ, doanh nghiệp phải thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Căn cứ kết quả kiểm kê TSCĐ, lập hồ sơ trình chủ sở hữu đơn vị phê duyệt danh mục tài sản thanh lý theo mẫu quy định.
  • Bước 2: Thực hiện quyết định thanh lý tài sản do thủ trưởng đơn vị lập Hội đồng kiểm kê, đánh giá lại tài sản.
  • Bước 3: Doanh nghiệp thành lập hội đồng thanh lý và kiểm kê, xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp

Thủ tục thanh lý TSCĐ với hội đồng thanh lý TSCĐ bao gồm:

– Thủ trưởng đơn vị: Chủ tịch Hội đồng;

– Kế toán trưởng, kế toán tài sản;

– Trưởng (hoặc phó) phòng cơ sở vật chất, văn thư chịu trách nhiệm về tài sản;

– Đại diện đơn vị trực tiếp quản lý tài sản thanh lý

– Hiểu biết đầy đủ về tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý.

– Sự có mặt của đại diện các tổ chức đoàn thể: công đoàn, thanh tra phổ biến trong trường hợp cần thiết.

Bước 4: Tiến hành thanh lý theo hội đồng thanh lý, quản lý tài sản bàn giao cho đơn vị chủ quản và bàn giao cho chủ đơn vị quyết định hình thức xử phạt tịch thu tài sản, bán hoặc tiêu hủy tài sản. .

Tham Khảo Thêm:  Top 3 bài suy nghĩ về bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Bước 5: Tổng kết, xử lý, thanh lý tài sản của đơn vị, Hội đồng thanh lý lập Sổ đăng ký thanh lý TSCĐ trình phòng kế toán để đăng ký giảm TSCĐ theo quy định của luật này. chính phủ.

5. Những lưu ý khi lập danh mục TSCĐ thanh lý:

Lập danh mục tài sản cố định cần thanh lý là một bước quan trọng trong quy trình thanh lý tài sản cố định. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi lập danh mục tài sản cố định cần thanh lý:

– Xác định đầy đủ thông tin về TSCĐ: Danh mục TSCĐ cần liệt kê chi tiết tên tài sản, mã số, giá trị, ngày mua/sở hữu, số lượng, thông tin kỹ thuật và các thông tin liên quan khác.

– Xác định lý do thanh lý: Danh mục TSCĐ đề nghị thanh lý phải xác định rõ lý do thanh lý của từng tài sản như tài sản hư hỏng, không sử dụng, không phù hợp với hoạt động, kinh doanh,…

– Xác định phương thức thanh lý: Danh mục tài sản cố định cần thể hiện rõ phương thức thanh lý đề xuất cho từng tài sản như bán đấu giá, điều động nội bộ, điều động,… kèm theo các thông tin liên quan đến việc thanh lý.

Xác định giá trị thanh lý: Danh mục tài sản cố định cần thể hiện rõ giá trị đề xuất thanh lý cho từng tài sản, căn cứ vào phương pháp định giá được sử dụng và các dữ liệu, thông tin hỗ trợ. Giá trị thanh lý phải được xác định một cách công bằng và minh bạch.

– Tuân thủ quy định pháp luật: Khi lập danh mục TSCĐ cần thanh lý cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quá trình thanh lý TSCĐ như luật thuế, luật đầu tư, luật quản lý tài sản cố định v.v.

– Kiểm tra lại và xác nhận: Danh mục TSCĐ đề nghị thanh lý cần được kiểm tra lại và xác nhận bởi các bên có thẩm quyền trước khi tiến hành thanh lý.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu bảng danh mục tài sản cố định đề nghị thanh lý mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *