Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm mới nhất

Bài viết dưới đây là một ví dụ về bản kiểm điểm cuối năm của tập thể gần đây. Hãy tham khảo để có thể viết bản kiểm điểm tập thể thật chính xác.

1. Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm là gì?

Biên bản kiểm tra hồ sơ của chi bộ, ban chi bộ có thể là biểu mẫu dùng để báo cáo, kiểm soát nội dung của chi bộ, ban chi bộ về những ưu điểm, khuyết điểm, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế.

2. Mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm:

ĐẢNG XÃ HỘI……………………..

BỘ TRƯỜNG……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày……..tháng……. 2022

BÁO CÁO DANH SÁCH KIỂM TRA 2022

CỦA ỦY BAN NGÀNH NHÀ TRƯỜNG………….

Thực hiện kế hoạch số…………….., ngày…………….của Ban Thường vụ Thành ủy……………..năm

“Việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cần đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022.”

Tập thể Đảng ủy – Chi bộ trường …………. báo cáo kiểm toán với các nội dung cụ thể sau:

Trong năm 2022, Đảng bộ có những ưu tiên cơ bản sau:

– Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của BCH, của BCH Đảng bộ xã…………….. Các tổ chức công đoàn và đoàn thể xã hội trong nhà trường hoạt động tích cực và thực hiện tốt sự chỉ đạo của chi bộ.

– Cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp nhận thức đúng và chấp hành chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

– Đa số Đảng viên trong Chi bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

– ……………………….

Khó:

– Việc quy định lịch họp cấp ủy, chi bộ chưa bền vững do yêu cầu công tác chuyên môn.

– ……………………….

Với đặc điểm trên, chi ủy tự kiểm tra các mặt công tác năm……………………. như sau:

I. Kết quả hoạt động của Đảng bộ trong năm…………………….

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

– Tổ chức tiếp thu kịp thời các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên đối với lãnh đạo chính quyền, ban chấp hành các đoàn thể, đảng viên, công chức.

– Tổ chức tốt các cuộc họp cấp ủy, chi bộ ra các nghị quyết cụ thể để chỉ đạo các mặt công tác của nhà trường.

– Xác định dạy và học là nhiệm vụ trung tâm. Quy chế chuyên môn, nền nếp dạy học được đảm bảo.

– …………………………………………………….

b) chống lại:

– Công tác giáo dục đạo đức học sinh còn hạn chế, chưa có sự hợp tác tốt của cha mẹ học sinh.

–……………………………

2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

– Soạn thảo quy chế làm việc và tổ chức thực hiện.

– Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và hoạt động. Đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên kiểm điểm và tự phê bình trong cấp uỷ, chi bộ.

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa BGH với các đoàn thể trong nhà trường.

Tham Khảo Thêm:  Cuộc đời, phong cách và sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu

– Chi hội viên có tinh thần trách nhiệm cao; Ý thức kỷ luật tốt.

–…………………….

b) chống lại:

– Công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

– Việc thực hiện các hoạt động định kỳ của chi nhánh nhiều tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa Đảng ủy và các tổ chức đoàn trường chưa thường xuyên.

– ………………………..

3. Nguyên nhân tồn tại, khiếm khuyết:

– Cấp ủy kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc việc chỉ đạo toàn diện một số lĩnh vực chưa kịp thời.

-……………

4. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới nảy sinh:

4.1. Phát huy ưu điểm:

4.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên:

– Lãnh đạo Đảng bộ luôn kiên định với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng viên tham gia các lớp giáo dục chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục và Thành ủy tổ chức. Truyền tải thông tin, nội dung trong các hoạt động của Chi nhánh. Rằng Đảng viên hiểu ngay các chỉ thị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Chi bộ quán triệt nghiêm túc tác phong Đảng viên. Theo dõi, kiểm soát, liên hệ chặt chẽ với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình.

– Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Chi bộ và Hội đồng sư phạm.

–…………………….

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

Trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công.

– Trong Nghị quyết chi bộ đều tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương. Có thể kiểm tra và đánh giá cụ thể;

– Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn.

– Cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

– Công tác bồi dưỡng, nâng cao chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức.

-……………..

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trước tập thể cấp ủy, cơ quan:

– Phân công chức trách, nhiệm vụ; Áp dụng nguyên tắc “tập thể, lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

– Bí thư và cấp ủy viên các chi bộ luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Không trì hoãn, từ chối tập thể, cơ quan;

Tham Khảo Thêm:  Văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng lũ lụt

– Phân công chức trách, nhiệm vụ, năng lực rõ ràng;

– Nội bộ đoàn kết, thống nhất;

– Công khai, minh bạch, dân chủ, không nể nang, làm nhái.

– ……………………….

4.2. Về sửa lỗi:

– Công tác tự phê bình và phê bình được quan tâm hơn trước.

– Quy định việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, chi bộ. Tổ chức các cuộc họp chi bộ thường kỳ và hiệp thương.

– Công tác kiểm soát nhiệm vụ của từng cá nhân đã được xác định và phân công cụ thể nhưng việc triển khai thực hiện chưa đúng thời gian theo kế hoạch.

– Việc xây dựng các nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng quy trình nhưng còn nặng về công việc chuyên môn, chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

–……………………………

II. Phương hướng, giải pháp nâng cao hoạt động cấp ủy năm 2022

– Soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong Chi nhánh. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số………….

Có quy định để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên.

– ………………………..

Trên đây là bản kiểm điểm của Đảng bộ năm……………………. xuất hiện tại Chi bộ, yêu cầu các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cho ý kiến.

Người nhận:

– Ban Chấp hành Đảng bộ xã……………………….;

– Tiểu ban;

– Đảng viên chi bộ.

– Lưu: CN

BAN ĐOÀN T/M

SỰ AN TOÀN

3. Những nội dung chính cần có trong mẫu bản kiểm điểm tập thể cuối năm?

Tùy từng trường hợp, báo cáo kiểm tra hồ sơ cấp ủy chi bộ có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo những nội dung chính sau:

Tên báo cáo kiểm tra ngành năm nào, cơ quan có thẩm quyền nhận báo cáo.

Căn cứ vào nội dung cụ thể. Các nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện trong năm.

Ưu điểm và kết quả. Kết quả công việc được xác định mang lại hiệu quả và lợi ích thực sự.

Hạn chế và thiếu sót. Hiện nay, công tác kiểm tra cá nhân và tổ chức chung của cấp ủy, chi bộ chưa bảo đảm. Thông qua tự đánh giá về mặt thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ chung của đơn vị.

Nguyên nhân của các khuyết tật hạn chế. Theo bản chất, đối tượng quan tâm đến việc tận dụng tối đa nó. Từ đó, chúng ta có thể thấy những hạn chế mod chưa khắc phục được trong tương lai.

Giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại.

4. Tầm quan trọng của việc lập biên bản kiểm tra tập thể chi đoàn:

Việc kiểm tra dữ liệu chi nhánh và chi nhánh được ủy quyền cuối năm được thực hiện với các chi nhánh riêng biệt. Được xác định trong nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ, chức năng độc lập. Trong đó, công việc được phân phối bởi các thành viên của tập tin. Bằng cách này, phân công nhiệm vụ, phối hợp trong công việc chung. Cung cấp chất lượng phản ánh công việc.

Tham Khảo Thêm:  Giá trị nội dung và nghệ thuật trong truyện ngắn Chí Phèo

Các thuộc tính trong unit test muốn được xác định cần xác định những hạn chế, thiếu sót. Hãy nhận thức rõ nguyên nhân và bản chất. Từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học mới. Cũng như quyết tâm làm tốt hơn nữa trong các nhiệm vụ sau này.

Nó phản ánh kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của năm trước. Bằng cách này bạn có thể nhìn thấy những sai sót. Tự công nhận và công nhận dựa trên phản hồi của chủ sở hữu chính có thể được thực hiện. Đảm bảo tự động hoạt động dựa trên nhận thức khi được thực hiện. đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cũng như hướng tới cam kết cải thiện hoặc điều chỉnh hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Báo cáo này được thực hiện mỗi năm một lần. Và nó được thực hiện vào cuối năm để đánh giá công việc đang diễn ra. Mẫu báo cáo cung cấp các ý tưởng chung để thực hiện và phản ánh. Đảm bảo yêu cầu báo cáo về nội dung và hình thức. Cũng như mang ý nghĩa báo cáo công việc của cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra là điều cần thiết để một tổ chức hiểu được kết quả còn thiếu. Từ đó định hướng cho bản thân, thích nghi để hoàn thiện trong tương lai. Gắn liền với game, nhiệm vụ của cơ quan trong can.

Tùy theo nội dung biên bản mà chi nhánh nào có thể kiểm soát biên bản mà hình thức biên bản sẽ có những nội dung khác nhau. Liên quan đến một lĩnh vực, ngành cụ thể hoặc tính chất định hướng công việc của tổ chức. Nó được phản ánh trong nội dung hiển thị trong báo cáo được thiết lập.

5. Nguyên tắc lập bản kiểm điểm tập thể:

Hồ sơ số liệu kiểm tra giúp ích cho công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Vì vậy, kết quả báo cáo, đánh giá cần thể hiện sự quan tâm của khách hàng đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ nào đó trong năm qua, nhìn ra những thuận lợi, khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục. khắc phục những hạn chế, tồn tại, hướng tới cam kết cải thiện hoặc điều chỉnh hiệu quả trong thời gian tới.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *