Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm 2023

Mẫu Đơn Đề Nghị Công Nhận Sáng Kiến Kinh Nghiệm là biểu mẫu được lập ra để đề nghị công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm. Mẫu đơn nêu rõ đối tượng nộp đơn, người nộp đơn sáng kiến ​​được công nhận… Mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của quy chế sáng kiến.

1. Đơn yêu cầu sáng kiến ​​kinh nghiệm là gì?

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến ​​là văn bản do cá nhân, tổ chức dùng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận sáng kiến ​​của cá nhân, tổ chức đó theo quy định của pháp luật để làm căn cứ bảo hộ. Đảm bảo rằng sáng kiến ​​của cá nhân hoặc tổ chức đó được công nhận sáng kiến ​​của cá nhân hoặc tổ chức đó bằng cách đảm bảo quyền sở hữu bằng sáng chế đối với các đối tượng đã biết. Tuy nhiên, vì sáng kiến ​​chỉ được công nhận bởi tổ chức, nên danh hiệu cũng thường chỉ được bảo vệ trong phạm vi tổ chức đã công nhận sáng kiến.

Sáng kiến ​​được hiểu là sáng tạo của cá nhân, có tính chất khoa học, là sản phẩm của trí tuệ, do một hoặc nhiều người nghĩ ra và được triển khai trong thực tế.

Theo quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP, sáng kiến ​​đáp ứng các điều kiện sau sẽ được công nhận:

– Có sự đổi mới;

– Đã được ứng dụng hoặc thử nghiệm thực địa và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

Chúng không được bao gồm trong các trường hợp cấm công nhận bằng sáng chế, chẳng hạn như

– Giải pháp trái trật tự công cộng, đạo đức xã hội được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét công nhận sáng kiến.

– Sáng kiến ​​được hiểu là giải pháp quản lý, kỹ thuật, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu. khoa học, nghiệm thu, vận dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. (Căn cứ quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013)

Công nhận sáng kiến ​​là sáng kiến ​​được cơ quan có thẩm quyền công nhận để phục vụ cho một lĩnh vực, hoạt động nhất định.

– Theo quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP công bố Điều lệ sáng kiến ​​như sau:

“Sáng tạo là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được doanh nghiệp công nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Mở bài Trao duyên (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi) hay nhất

– Có những đổi mới trong tổ chức đó;

– Đã được áp dụng hoặc thử nghiệm tại doanh nghiệp đó và có khả năng mang lại hiệu quả;

– Không thuộc diện miễn trừ.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN, các đối tượng sau được công nhận sáng kiến ​​bao gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ công nghệ: cây nghệ. Về kỹ thuật: đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 của hợp đồng sáng kiến ​​thẻ. Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp và giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được hiểu như sau:

– Thứ nhất, giải pháp kỹ thuật là phương pháp kỹ thuật hoặc công cụ kỹ thuật để giải quyết một nhiệm vụ xác định, bao gồm:

+ Sản phẩm ở dạng: vật, chất, vật liệu sinh học hoặc giống cây trồng, vật nuôi

+ Quy trình…

Thứ hai, giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, bao gồm:

+ Cách tổ chức công việc

+ Phương pháp điều hành, kiểm soát, giám sát công việc

– Thứ ba, giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện tác nghiệp kỹ thuật trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào, bao gồm:

+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

+ Phương pháp kiểm tra đánh giá, phát vấn, đánh giá

+ Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, đào tạo

+ Phương pháp huấn luyện thú cưng,…

Thứ tư, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc cách thức thực hiện giải pháp kỹ thuật đã biết trong thực tế.

Các đối tượng quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP không được công nhận sáng kiến:

– Việc giải quyết trong trường hợp việc thông báo, áp dụng trái với trật tự công cộng, đạo đức xã hội;

Giải pháp được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cho đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

* Việc đánh giá, công nhận sáng kiến ​​sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Hội đồng sáng kiến ​​các cấp kiểm tra, đánh giá, công nhận sáng kiến;

– Trước khi đề nghị đánh giá, công nhận ở các cấp, sáng kiến ​​phải được đơn vị cơ sở công nhận và cấp giấy chứng nhận;

– Các ý tưởng sao chép của tác giả sẽ không được xem xét đánh giá và công nhận. Những sáng kiến ​​đã được công nhận nhưng sau đó bị phát hiện sao chép nội dung hoặc bị phát hiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác thì hội đồng cũng sẽ quyết định hủy kết quả đã được xét trước đó.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích nhân vật tôi trong văn bản Cố hương chọn lọc siêu hay

2. Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN HỌC TẬP

Kính thưa:

Tôi (chúng tôi) được liệt kê dưới đây:

KHÔNG. tên và họ Ngày sinh Nơi làm việc (hoặc hộ khẩu thường trú) TIÊU ĐỀ đào tạo Tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

(ghi rõ từng đồng tác giả, nếu có)

Đầu tiên.
2.
3.

– Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến:

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ​​(trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)

– Lĩnh vực thực hiện sáng kiến:

– Ngày áp dụng hoặc thử nghiệm sáng kiến ​​lần đầu (ghi ngày nào đến trước):

– Mô tả bản chất của sáng kiến:

– Thông tin cần bảo mật (nếu có):

– Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

– Được đánh giá việc áp dụng sáng kiến ​​theo quan điểm của tác giả.

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến ​​áp dụng đối với sáng kiến ​​theo ý kiến ​​của tổ chức, cá nhân lần đầu tham gia áp dụng sáng kiến, kể cả trường hợp áp dụng thử (nếu có)

Danh sách những người lần đầu tiên tham gia đăng ký sáng kiến ​​(nếu có)

KHÔNG. tên và họ Ngày sinh Nơi làm việc (hoặc hộ khẩu thường trú) TIÊU ĐỀ Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ
Đầu tiên.
2.

Tôi (chúng tôi) cam kết mọi thông tin khai trong đơn là đúng sự thật, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2023

ứng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Trình tự, nội dung yêu cầu công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm:

3.1. Trình tự công nhận sáng kiến ​​kinh nghiệm:

Trình tự công nhận sáng kiến ​​được thực hiện qua 4 bước như sau:

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến ​​tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận sáng kiến

– Đơn đề nghị công nhận sáng kiến ​​phải được lập theo mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến ​​quy định;

– Bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến;

– Thực hiện các bằng chứng và tài liệu như đánh giá và nhận xét về hiệu quả và phạm vi của sáng kiến.

Bước 2: Tiến hành công nhận sáng kiến ​​cấp cơ sở

Sáng kiến ​​sẽ được công nhận dựa trên các tiêu chí sau:

– Là sáng kiến ​​mới ở đơn vị cơ sở

– Sáng kiến ​​được áp dụng cho đơn vị cơ sở

– Sáng kiến ​​mang lại một số lợi ích thiết thực

Bước 3: Nộp báo cáo đề xuất, sáng kiến

Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra đề xuất và đệ trình báo cáo sáng kiến ​​về tác động của sáng kiến ​​dựa trên bằng chứng chuyển giao, sao chép bên ngoài, bằng chứng về quyền tác giả và đồng tác giả trong phạm vi sáng kiến. tác động của sáng kiến.

Bước 4: Công nhận sáng kiến

Trên cơ sở bình xét sáng kiến, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định công nhận sáng kiến ​​theo quy định.

3.2. Nội dung đơn đăng ký sáng kiến ​​kinh nghiệm:

– Theo quy định tại Thông tư 18/2013 TT/BKHCN, hồ sơ công nhận sáng kiến ​​phải có các thông tin sau:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Tên Ứng Dụng “Ứng Dụng Ghi Nhận Sáng Kiến”

+ Kính gửi “tên doanh nghiệp đề nghị công nhận sáng kiến”

+ Thông tin của người đề nghị công nhận sáng kiến, tác giả sáng kiến, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác hoặc hộ khẩu thường trú, chức danh, trình độ chuyên môn, tỷ lệ phần trăm đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến, ghi rõ các đồng tác giả sáng kiến ​​(nếu có).

+ Tên sáng kiến

+ Thông tin về chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, phạm vi áp dụng sáng kiến, ngày áp dụng hoặc nghiệm thu sáng kiến ​​lần đầu trong trường hợp này, tùy trường hợp nào đến trước.

+ Mô tả bản chất của sáng kiến: trong nội dung này cần mô tả ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng các bước thực hiện sáng kiến ​​cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến, khả năng áp dụng của sáng kiến.

+ Ngoài ra, cần có danh sách những người đã tham gia thí điểm, đăng ký sáng kiến ​​lần đầu nếu có, trong đó có đầy đủ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú. , Công việc làm. công việc, vị trí việc làm,… chức danh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ nội dung công việc.

+ Chữ ký của người làm đơn



Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm 2023 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Cuộc đời, phong cách và sự nghiệp sáng tác của Huy Cận

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *