Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè có file Word tải về

Bài văn mẫu viết tiểu luận chính trị hè là tài liệu chuẩn được các cơ quan, tổ chức, trường học cung cấp nhằm hướng dẫn học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên trong quá trình hoàn thành bài viết tiểu luận chính trị. mùa hè. Bài viết dưới đây cung cấp Mẫu bài thu hoạch mùa hè chính trị có dạng file Word tải về. Vui long tham khảo thông tin đo.

Đầu tiên. Thu hoạch mùa hè chính trị là gì??

Thu hoạch chính trị mùa hè là một hoạt động học tập và xây dựng kỹ năng trong lĩnh vực chính trị, thường được tổ chức vào mùa hè dành cho sinh viên, sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc tương tự. Khi tham gia thu hoạch hè chính trị, các cá nhân sẽ được trang bị những kiến ​​thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực chính trị, bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Các hoạt động tại Thu hoạch Mùa hè Chính trị có thể bao gồm thảo luận, hội thảo, hoạt động điều tra và thực hành, thuyết trình và bài viết về các chủ đề chính trị, văn hóa và kinh tế. xã hội, địa lý.

Bài luận chính trị mùa hè rất quan trọng để giúp các cá nhân phát triển các kỹ năng phân tích, lý luận và giao tiếp. Ngoài ra, nó còn giúp các cá nhân hiểu rõ hơn về hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, giúp nâng cao ý thức vai trò của cá nhân đối với xã hội và đất nước.

2. Mẫu thư thu hoạch hè chính trị:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội ngày tháng năm….

SAU THU HOẠCH

Tìm hiểu về tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tên và họ: …………………………..

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS…………..

Sinh hoạt chi đoàn: Tổ văn, trường…………………….

Qua quá trình tìm tòi và học hỏi, tôi đã thu nhận được cho bản thân những nội dung sau:

1. Về tình hình chính trị hiện nay:

……………………………………………………

2. Suy nghĩ và nhận xét chung về tình hình chính trị hiện nay

……………………………………………………

3. Đề xuất, kiến ​​nghị hoàn thiện chính sách

……………………………………………………

VIẾT CHỈ VIẾT

3. Điểm nổi bật của Thu hoạch chính trị mùa hè:

Bài thu hoạch hè chính trị thường bao gồm những nội dung cơ bản như:

– Phân tích tình hình chính trị hiện tại của đất nước và đưa ra một số nhận định chung.

– Trình bày rút kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân sau khi kết thúc khóa học chính trị hè.

– Tổng hợp những quyết sách, chính sách phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước, giúp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức.

– Đề xuất quan điểm, chính kiến, phương hướng giải quyết những vấn đề tồn tại về chính trị. Chất lượng của bài thu hoạch chính trị hè phụ thuộc vào tư duy, kỹ năng đánh giá của mỗi cán bộ, giáo viên tham gia khóa học.

4. Vai trò của thu hoạch hè chính trị:

Mục đích của việc hoàn thành tiểu luận chính trị hè có hai mặt: vì nền chính trị của đất nước và vì mỗi cán bộ, giáo viên tham gia.

– Về chính trị của đất nước, bài thu hoạch chính trị hè đưa ra những đề xuất, giải pháp từ các cán bộ, giáo viên tham gia. Những đóng góp này có thể được nhà nước tham khảo và áp dụng để xây dựng và củng cố đường lối chính trị trở nên chặt chẽ hơn.

Tham Khảo Thêm:  Viết đoạn văn về ngày Tết ý nghĩa bằng tiếng Anh có bản dịch

– Đối với bản thân mỗi cán bộ, giáo viên tham gia khóa học, tham gia khóa học giúp họ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ. Thông qua quá trình thu thập thông tin, kiến ​​thức để hoàn thành bài thu hoạch hè, các em còn được kiểm tra, rà soát, nhớ lại những vấn đề đã học, hiểu trong quá trình bồi dưỡng, học tập.

5. Ví dụ bài thu hoạch hè chính trị:

BÁO CÁO

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG V THỊ TRƯỜNG XII

– Họ và tên: Phương Thanh Huyền – Chức vụ: Giáo viên

– Đơn vị công tác: Trường THPT A Thanh.

Sau khi tham gia học tập, giáo dục chính trị hè năm 2018, tôi đã nắm chắc nội dung trọng tâm, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết TƯ và Hành động. Kế hoạch của Tỉnh ủy.

1. Nhận thức thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng:

1.1. Nhận thức tình huống:

Trong quá trình học tập, tôi nắm bắt được nội dung, quan điểm chỉ đạo, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Cụ thể, qua 3 chuyên đề tôi đã tiếp thu nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm. Trong đó, tôi rất tâm đắc với chuyên đề 3 của Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách an sinh xã hội. Như sau:

* Những kết quả đạt được trong cải cách chính sách an sinh xã hội:

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, đồng thời thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chính sách an sinh xã hội. chế độ . Như vậy, cải cách chính sách an sinh xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội. Hệ thống pháp luật, chính sách an sinh xã hội, bao gồm chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với thực tế trong nước và thông lệ quốc tế.

Chính sách ASXH đã khẳng định vai trò là trụ cột chính của hệ thống ASXH, bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Quỹ ASXH đã trở thành quỹ ASXH lớn nhất, hoạt động trên nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ giữa các thế hệ tham gia ASXH.

Hệ thống tổ chức ASXH từng bước được đổi mới, có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phát huy vai trò, đồng thời nâng cao hiệu quả trong xây dựng, tổ chức, thực hiện chính sách và quản lý BHXH. an ninh.Quỹ. Việc quy định chế độ, chính sách cho người lao động cũng có nhiều tiến bộ. Nhìn chung, cải cách chính sách ASXH ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành công

Tham Khảo Thêm:  Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ cuối năm mới nhất

* Giới hạn:

Hạn chế của hệ thống an sinh xã hội thông qua việc thực hiện các chính sách sau:

– Các chính sách, pháp luật liên quan đến an sinh xã hội chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội, chưa đáp ứng nhu cầu của dân số già và các mối quan hệ lao động mới.

– Tình trạng trốn nộp, nợ đọng, lừa đảo, gian lận BHXH vẫn diễn ra phổ biến và khó khắc phục.

– Quỹ hưu trí và quỹ thọ có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.

– Chính sách BHTN chưa đồng bộ với thị trường lao động, còn tập trung quá nhiều vào khu vực chính thức mà chưa có chính sách phù hợp với khu vực phi chính thức (nơi người lao động dễ bị tổn thương). Đồng thời, chính sách này cũng chưa đáp ứng các biện pháp phòng ngừa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ chế quản lý, tài chính và tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập. Chế độ an sinh xã hội chưa tuân thủ đầy đủ nguyên tắc đóng – hưởng, thiếu công bằng, thiếu công bằng, không thể chia cắt và thiếu bền vững.

* Lý do hạn chế:

Thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền.

Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn thấp; tính tuân thủ pháp luật chưa cao.

Một số người lao động và người sử dụng lao động nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, mục đích, ý nghĩa của ASXH.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều bất cập.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ASXH hiệu quả chưa cao dẫn đến việc thu hút NLĐ tham gia ASXH gặp khó khăn.

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nâng cao hiệu quả hoạt động:

– Những mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội và mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội nhằm mục tiêu an sinh xã hội toàn dân. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội linh hoạt, đa dạng, hiện đại và hội nhập quốc tế, áp dụng nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng hệ thống chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân.

– Mục đích chi tiết:

Đến năm 2021: Nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi lên khoảng 35%, trong đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của nông dân và lao động khu vực phi chính thức khoảng 1%; đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng 28%; bảo đảm khoảng 45% số người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; nâng tỷ lệ giao dịch điện tử lên 100%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp ở mức ASEAN 4; đã đạt chỉ số hài lòng của người tham gia ASXH là 80%.

Tham Khảo Thêm:  Top 12 bài kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng hay chọn lọc

Giai đoạn đến năm 2025: Nâng tỷ lệ tham gia BHXH của lực lượng lao động trong độ tuổi lên khoảng 45%, trong đó tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện của nông dân và lao động khu vực phi chính thức khoảng 2,5%; đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khoảng 35%; bảo đảm khoảng 55% số người sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; đã đạt 85% đánh giá hài lòng của người tham gia BHXH.

2. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân.

Hiện nay, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện hiệu quả, đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các chế độ bảo hiểm như thất nghiệp, hưu trí, ốm đau, v.v. được trả lương đầy đủ, đúng quy trình đối với người nghỉ hưu, cán bộ đoàn thể và người lao động đương chức.

Là một giáo viên, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến ​​xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội phát triển. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các chế độ bảo hiểm của mình, của đồng nghiệp và góp ý với kế toán phụ trách để đảm bảo việc trích nộp bảo hiểm hàng tháng, hàng năm được chính xác, tránh bỏ sót. Điều này sẽ giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, viên chức, công đoàn và người lao động trong quá trình làm việc, chế độ hưu trí và các chế độ bảo hiểm khác.

3. Đề xuất, kiến ​​nghị biện pháp thực hiện tại địa phương, đơn vị và trách nhiệm của cá nhân:

Đối với BHXH, đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ thường xuyên để cập nhật chính xác các chế độ, chính sách cho người lao động. Ngoài ra, nhân viên cần được thông báo ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo hiểm để có thể điều chỉnh kịp thời.

Đối với các đơn vị, cán bộ phụ trách trích nộp BHXH hàng tháng, hàng năm phải kiểm tra, rà soát chính xác các chế độ bảo hiểm của người lao động trong đơn vị, tránh sai sót.

VIẾT CHỈ VIẾT

PHƯƠNG HƯỚNG TREO CỎCảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè có file Word tải về . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Phân tích khổ thơ đầu bài Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh là một bài thơ hay giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự chuyển mùa tuyệt vời này. Những…

Phân tích khổ thơ thứ hai Sang thu của Hữu Thỉnh hay nhất

Tiếng hát mùa thu của Hữu Thỉnh là một trong những tác phẩm quan trọng của đề cương ngữ văn lớp 9, cũng là tác phẩm văn…

Hoàn cảnh sáng tác Sang thu của Hữu Thỉnh ngắn gọn nhất

Tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác bài thơ Sang thu sẽ là cơ sở vững chắc để các em đi sâu tìm hiểu giá trị nội dung…

Mở bài Sang thu – Hữu Thỉnh (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Mùa thu đến cũng là lúc thi nhân đắm chìm trong nỗi nhớ đa tầng, cảm xúc xao xuyến trước sự đổi thay của đất trời. Và…

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) ngắn gọn

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tới các em phần Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) giúp các em có thêm tư…

Tóm tắt Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) hay nhất

Cùng tham khảo các bài văn mẫu tóm tắt đoạn trích mua Kiều của Mã Giám Sinh qua bài viết dưới đây. Chúng tôi hi vọng những…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *