Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ mới nhất

Giải quyết hợp đồng lao động là một quá trình quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Đây là bài viết về: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh Và Song Ngữ Mới Nhất.

Đầu tiên. Quyết định thôi việc là gì?

Đơn thôi việc là văn bản quan trọng được các tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan sử dụng để đưa ra quyết định cho phép nhân viên của mình nghỉ việc theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình nghỉ việc, quyết định nghỉ việc là một bước rất quan trọng và có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Do đó, tài liệu này cần được lưu giữ cẩn thận để làm bằng chứng khi có tranh chấp sau này.

Trong quyết định thôi việc, các thông tin cần cung cấp bao gồm quyết định của công ty cho phép người lao động nghỉ việc, lý do nghỉ việc và thời hạn. Ngoài ra, quyết định thôi việc cũng có thể đề cập đến các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc trả lương, bồi thường hoặc các chính sách khác liên quan đến nghỉ việc.

Việc ra quyết định thôi việc cần phải cẩn trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật để tránh những tranh chấp không đáng có. Nhìn chung, quyết định thôi việc được coi là công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi và tránh tranh cãi cho cả người lao động và công ty.

2. Mẫu quyết định hoàn thành song ngữ gần nhất:

CÔNG TY (công ty……) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Độc lập-Tự do-Hạnh phúc)

Số:…/QĐ …, ngày tháng năm

(.., tháng…ngày…năm)

PHÁN QUYẾT (PHÁN QUYẾT)

Chấm dứt hợp đồng lao động

(Đối với việc chấm dứt hợp đồng lao động)

GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC):…

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Trên cơ sở Hợp đồng lao động số:… giữa… với công ty;

– Căn cứ vào khả năng thực hiện công việc của…;

(Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

Trên cơ sở Hợp đồng lao động số:… Giữa Ông/Bà…. và Công ty;

Căn cứ vào khả năng thực hiện công việc Mr/Ms…;)

PHÁN QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH):

Điều 1: Nay việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông/Bà…

(Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà…(Họ và tên)

Ngày sinh (Ngày sinh):…

KHÔNG. NHẬN DẠNG (số ID):… ngày (phát hành bởi)….TRONG (tại địa chỉ)…

Địa chỉ thường trú (Địa chỉ):…

Chức vụ (CHỨC VỤ):…

Lý do chấm dứt (Lý do chấm dứt):…

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động (Ngày chấm dứt hợp đồng lao động):…

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh hay chọn lọc

Điều 2: Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Tổng Giám đốc chi trả các chế độ phúc lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan như mô tả.

(Điều 2:Phòng Nhân sự có trách nhiệm trình Giám đốc giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông/bà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

(Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này là trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông/bà……..).

Người nhận (Người nhận):

– Như Điều 3 (Như điều 3);

– Lưu VT (Lưu VT).

GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh cuối cùng:

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
KHÔNG:…. /QĐ …, tháng… ngày… năm

PHÁN QUYẾT

Chấm dứt hợp đồng lao động

GIÁM ĐỐC

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Trên cơ sở Hợp đồng lao động số:… Giữa Ông/Bà…. và Công ty;

– Căn cứ vào khả năng thực hiện công việc Ông/Bà…;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/Bà… (Họ và tên)

Ngày sinh:…

Số CMND:… cấp ngày…năm…

Địa chỉ:…

Chức vụ:…

Lý do gián đoạn:…

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động:…

Điều 2: Phòng Nhân sự có trách nhiệm báo cáo Giám đốc để giải quyết các quyền lợi cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều này Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này là Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông/Bà.

Người nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Từ ngữ thông dụng trong quyết định thôi việc bằng tiếng Anh và song ngữ:

Dưới đây là một số từ tiếng Anh thường được sử dụng trong quyết định thôi việc:

– Quyết định thôi việc: quyết định nghỉ việc

Giải quyết: Chấm dứt hợp đồng.

– Thời hạn báo trước: Thời hạn báo trước khi sa thải.

– Severance pay: Lương thỏa thuận khi bạn nghỉ việc.

Phỏng vấn thôi việc: Một cuộc phỏng vấn với một nhân viên sẽ rời đi.

– Non-compete clause: Điều khoản cấm cạnh tranh.

– Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động.

Tham Khảo Thêm:  Bài văn khấn sám hối hàng ngày tại nhà cầu an lạc, may mắn

– Hoàn thành công việc: Hoàn thành hợp đồng lao động.

– Letter of Reference: Thư giới thiệu của nhân viên.

– Lương cuối cùng: Lương cuối cùng được trả cho người lao động khi anh ta nghỉ việc.

Performance Review: Đánh giá hiệu quả công việc.

Lợi ích của nhân viên: Lợi ích được cung cấp cho nhân viên.

– Lương hưu: Lương hưu.

– Redundancy: Dư thừa nguồn nhân lực.

– Thông báo chấm dứt: Thông báo chấm dứt hợp đồng.

– Ngày thôi việc: Ngày nghỉ việc.

– Giấy phép xuất cảnh: Bằng chứng rằng nhân viên đã trả tiền cho tất cả các thiết bị và tài sản của công ty.

– Trợ cấp thất nghiệp: Trợ cấp thất nghiệp.

– Tải xuống: Tải xuống.

Các từ trên chỉ là một phần nhỏ trong số nhiều thuật ngữ được sử dụng trong quyết định chấm dứt hợp đồng. Tùy thuộc vào quốc gia và tổ chức, các điều khoản này có thể khác nhau.

5. Các trường hợp đã hết Đã quyết định từ chức:

Hiện nay, doanh nghiệp có thể ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong nhiều trường hợp khác nhau. Thứ nhất, khi hợp đồng lao động đã hết hạn, công ty có quyền chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp.

Thứ hai, khi người lao động đã hoàn thành công việc được xác định trong hợp đồng lao động thì công ty cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, khi người lao động có quyền được nhận lương theo quy định khi nghỉ việc thì doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ tư, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận, thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty cũng có quyền thực hiện.

Thứ năm, nếu người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc nhất định trong hợp đồng lao động trước đó theo quy định của tòa án thì doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ sáu, nếu người lao động chết hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc mất khả năng lao động thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ bảy, nếu người lao động bị xử lý kỷ luật chấm dứt hợp đồng lao động bằng hình thức sa thải thì công ty cũng có quyền xử lý.

Thứ tám, nếu người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc do sáp nhập, chia, hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ, cơ cấu mà người lao động phải từ bỏ thì doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ chín, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tiếng Anh, song ngữ

Cuối cùng, khi Người sử dụng lao động là cá nhân đã qua đời hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc mất năng lực hành vi lao động; và không phải là cá nhân bị chấm dứt hợp đồng.

Giải quyết hợp đồng lao động là một quá trình quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp. Các tình huống cụ thể được trình bày để đảm bảo rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được đưa ra một cách công bằng và hợp lý.

6. Hướng dẫn viết quyết định thôi việc bằng tiếng Anh và song ngữ:

Để viết một lá thư từ chức bằng tiếng Anh, bạn phải tuân theo một số quy tắc chung:

Nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý chấm dứt.

– Đặt thời gian kết thúc chính thức và thông báo cho nhân viên.

Cung cấp thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên khi họ rời khỏi công ty.

– Chỉ định người chịu trách nhiệm hoàn trả tài sản của công ty và hoàn tất các thủ tục liên quan.

– Cung cấp thông tin về phúc lợi và bồi thường cung cấp cho nhân viên, nếu có.

– Cung cấp thông tin về quy trình xử lý khiếu nại và các yêu cầu để gửi khiếu nại.

Để viết thư từ chức của bạn một cách chính xác bằng tiếng Anh, bạn phải tuân theo định dạng chung và sử dụng thuật ngữ chính xác. Bạn cũng có thể viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt để đảm bảo nhân viên hiểu được nội dung của quyết định.

Để viết đơn xin nghỉ việc song ngữ bằng tiếng Anh, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiêu đề và Thông tin cơ bản Viết tiêu đề “BÌA THƯ” ở đầu trang. Tiếp theo, chỉ định thông tin người nhận, người gửi, ngày và địa chỉ. Bạn có thể sử dụng mẫu sau:

Ngày: [Ngày tháng năm] To lớn: [Họ và tên người nhận] Địa chỉ: [Địa chỉ người nhận]

Từ: [Họ và tên người gửi] Công ty: [Tên công ty] Địa chỉ: [Địa chỉ công ty]

Bước 2: Lý do và thông tin thôi việc Nêu rõ lý do và thông tin thôi việc của nhân viên. Cho biết ngày làm việc cuối cùng của nhân viên và thông tin về số tiền đã trả cho nhân viên.

Bước 3: [Chữ ký người gửi] [Họ và tên người gửi]Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ mới nhất . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Những câu chửi văn minh nhưng thấm thía và đầy sâu cay

Trong xã hội này, có rất nhiều người tự xưng là “bạn bè”, nhưng thực chất họ chỉ ăn lấy miệng mà chẳng đóng góp được gì….

Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn cách trình bày

Để bài viết thí nghiệm được hoàn hảo, ngoài việc có đề tài mới sáng tạo, nội dung hay, trình bày logic, khoa học thì còn cần…

Lời dẫn chương trình văn nghệ lễ hội truyền thống của làng

Hội làng là mô hình thu nhỏ bộ mặt làng xã người Việt; là sự kết tinh từ tâm hồn, trí tuệ đến bản lĩnh, nhân cách…

Bài thu hoạch BDTX Giáo viên mầm non theo Thông tư 12

Ngày 26/08/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non….

Nghị luận thuyết phục từ bỏ thói quen lạm dụng kháng sinh

Có thể nói thói quen lạm dụng thuốc kháng sinh là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thuốc kháng…

Nhị thức là gì? Nhị thức bậc nhất là gì? Lý thuyết và bài tập?

Nhị thức bậc nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức. Dưới đây là các chi tiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *