Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng là một khâu rất quan trọng trong công tác đánh giá chất lượng và các vấn đề liên quan đến công trình. Dưới đây là mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng để các bạn tham khảo!

1. Thế nào là thẩm định dự án đầu tư xây dựng?

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là quá trình thẩm định, đánh giá và xác định tính khả thi của dự án xây dựng công trình trước khi được đầu tư và triển khai thực hiện. Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng thường do các chuyên gia, kỹ sư, kế toán, nhà chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng thực hiện.

Quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm việc thẩm định các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, môi trường, pháp lý và xã hội có liên quan đến dự án. Các bước chính trong quy trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình có thể bao gồm:

Đầu tiên, Đánh giá nhu cầu và tính khả thi của dự án: Xác định nhu cầu hiện tại của dự án, đánh giá tính khả thi và tiềm năng kinh tế của dự án, đồng thời đánh giá các khía cạnh kỹ thuật, môi trường, xã hội và pháp lý của dự án.

Thứ hai, Định giá dự án: Xác định tổng mức đầu tư cần thiết cho dự án, bao gồm chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì, cũng như các khoản phí, thuế và lãi suất liên quan.

Thứ ba, Đánh giá lợi ích và rủi ro của dự án: Đánh giá lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của dự án, cũng như đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án và các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Thứ Tư, Xác định các phương án đầu tư: Đưa ra các phương án đầu tư khác nhau cho dự án, đánh giá và so sánh dựa trên các tiêu chí đã xác định, để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu nhất.

Thứ năm, Lập báo cáo đánh giá dự án: Hợp nhất kết quả đánh giá dự án thành một báo cáo toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết về tính khả thi, lợi ích, rủi ro và các lựa chọn đầu tư.

2. Mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Mẫu số. 01: Báo cáo thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

TÊN CỦA TỔ CHỨC
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …………….

…………., ngày tháng năm …..

BÁO CÁO

Tham Khảo Thêm:  Kiểm toán viên là gì? Mô tả công việc của 1 kiểm toán viên?

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc thiết kế cơ sở

Kính thưa: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ luật xây dựng 50/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung hàng loạt điều căn cứ vào luật 03/2016/QH14, luật 35/2018/QH14, luật 40/2019 /QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Tên chủ đầu tư) trình (cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định dự án đầu tư xây dựng và bố trí công trình sau thiết kế cơ sở

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH (CÔNG TRÌNH)

1. Tên dự án: ………………………………………………………….

2. Nhóm dự án: …………………………………………………….

3. Loại, cấp công trình: …………………………………………………….

4. Đối tượng quyết định đầu tư:……………………..

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và thông tin liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…): …………..

6. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………….

7. Tổng giá trị đầu tư: …………………………………………………………

8. Vốn đầu tư: ……………………………………………………

9. Thời gian thực hiện: …………………………………………………….

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …………..

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: …………………

12. Thông tin khác (nếu có): ………………………..

II. DANH MỤC HỒ SƠ NỘP BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý:

– Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công).

– Quyết định tuyển chọn phương án thiết kế kiến ​​trúc thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định và phương án thiết kế kèm theo (nếu có);

– Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp có quy mô trên 20 héc ta) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch dự án;

– Văn bản đánh giá hoặc ý kiến ​​về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Thỏa thuận về độ cao tĩnh không (nếu có);

– Tài liệu, dữ liệu thông tin hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về thân phận người phụ nữ xưa

2. Hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

– Hồ sơ khảo sát xây dựng để lập dự án;

– Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả đánh giá đầu tư hoặc tổng thể);

– Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

– Thông tin về năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, dự án cơ bản;

– Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thiết kế.

(Tên tổ chức) trình (cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự án) với nội dung trên./.

Người nhận:
– Như trên;
– Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án;
– Các cơ quan khác có liên quan;
– Cứu: ………………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tên của người đại diện

3. Hướng dẫn viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

Viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là quá trình trình bày những nội dung cần thiết về dự án, bao gồm các thông tin về tính khả thi, lợi ích, rủi ro và phương án đầu tư. Dưới đây là hướng dẫn viết báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

– Tiêu đề: Đặt tiêu đề báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng rõ ràng, ngắn gọn.

– Giới thiệu dự án: Nộp bản giới thiệu về dự án đầu tư xây dựng gồm tên dự án, địa điểm, mục tiêu, phạm vi, quy mô của dự án.

– Nhu cầu và tính khả thi của dự án: Mô tả chi tiết nhu cầu của dự án, đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật, môi trường, xã hội và pháp lý của dự án. Cung cấp dữ liệu và thông tin chứng minh tính bền vững của dự án, bao gồm các nghiên cứu, báo cáo, đánh giá và số liệu hỗ trợ.

– Ước tính dự án: Trình bày các chi phí dự kiến ​​của dự án, bao gồm chi phí xây dựng, vận hành và bảo trì, cũng như các khoản phí, thuế và lãi liên quan. Cung cấp dữ liệu cụ thể và phân tích chi tiết về đánh giá dự án, bao gồm phương pháp đánh giá, các giả định và kết quả.

– Lợi ích và rủi ro của dự án: Đánh giá lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của dự án, cũng như đánh giá các rủi ro tiềm tàng của dự án và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Cung cấp dữ liệu chi tiết, số liệu và phân tích về lợi ích và rủi ro của dự án.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án mới nhất 2023

– Phương án đầu tư: Đưa ra các phương án đầu tư khác nhau cho dự án, đánh giá, so sánh dựa trên các tiêu chí đã xác định để lựa chọn phương án đầu tư tối ưu nhất.

4. Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Đề án phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

(Ban hành theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính)

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng:

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

15

25

50

100

200

500

1000 yên

2000 yên

5000 lợi nhuận

10.000

Tỉ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

2. Phí thẩm định tXin chàoHuh? kế hoạch cơ bản (đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu giá.

5. Căn cứ pháp lý:

– Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, Luật áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một loạt điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

– Nghị định số. 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư số. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế và thi công xây dựng công trình.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *