Số nguyên là gì? Ký hiệu số nguyên? 0 có phải số nguyên không?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu kiến ​​thức về số nguyên – kiến ​​thức cần thiết trong chương trình môn Toán lớp 6.

1. Số nguyên là gì?

Trong toán học, số nguyên bao gồm tập hợp các số không, số tự nhiên (số nguyên dương) và nghịch đảo của chúng (số nguyên âm).

Tập hợp các số nguyên là vô hạn và đếm được. Kí hiệu tập hợp các số nguyên là Z.

2. Sắp xếp các số nguyên:

Số nguyên được phân thành hai loại: số nguyên dương và số nguyên âm. Bên trong:

Số nguyên dương: là số nguyên lớn hơn 0 và được ký hiệu là Z+.

Số nguyên âm: là số nguyên nhỏ hơn 0 và được ký hiệu là Z-.

Tập hợp các số nguyên dương hoặc âm ở trên không bao gồm số không.

Ví dụ:

Các số nguyên dương bao gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

Số nguyên âm bao gồm: -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8…

Các số 1; 5; 67; – 94; – 978 là một số nguyên – 26 ∈ Z ; 0Mr

3. Số 0 có phải là số nguyên không?

Như đã nói, 0 là một số đặc biệt trong tập hợp các số nguyên vì nó nằm giữa tập hợp các số nguyên âm và tập hợp các số nguyên dương, nhưng nó không phải là giao của hai tập hợp này, cũng không phải là một phần của tập hợp. các nhóm.

Khi vẽ trên trục số nằm ngang, tập hợp các số nguyên dương sẽ nằm bên phải điểm 0, tập hợp các số nguyên âm sẽ bao gồm các số nằm bên trái điểm 0. Các tập hợp số này là vô hạn, được biểu thị bằng một đường thẳng. đường kẻ. có một điểm cuối với hướng mũi tên trái-phải được xác định là dương. Khi đó, điểm 0 là gốc của trục số, ở giữa trục số, phân chia các số nguyên âm và số nguyên dương.

Ngoài ra, trục số có thể được vẽ thẳng đứng theo chiều dọc. Sau đó:

– Chiều dương từ dưới lên trên (được đánh dấu bằng mũi tên)

– Gốc của trục số là điểm 0 ở giữa trục số (biểu diễn số 0)

– Đơn vị đo độ dài trên trục số là độ dài đoạn thẳng nối từ điểm 0 đến điểm 1 (biểu diễn số 1 và kéo dài đến điểm 0).

Từ gốc tọa độ 0 ta sinh ra khái niệm các mặt đối nhau. Hai số được gọi là đối nhau khi chúng nằm về hai phía của điểm 0 và cách đều 0 trên trục số (tính theo đơn vị).

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Thiên nhiên:

– Nghịch đảo của số nguyên dương là số nguyên âm

Số đối của số nguyên âm là số nguyên dương.

Số đối của 0 là 0.

Để viết số đối của một số nguyên dương, bạn chỉ cần đặt dấu “-” trước số đó. Ngược lại, khi viết số đối của số nguyên âm, bạn chỉ việc bỏ dấu “-” đằng trước số đó. Ví dụ cụ thể:

– Số nghịch đảo của 1 là -1

– Số nghịch đảo của 2 là -2

– Số nghịch đảo của 3 là -3

– Số nghịch đảo của -4 là 4

– Số nghịch đảo của -5 là 5

– Số nghịch đảo của -6 là 6

– Số đối của 0 là 0 (trường hợp đặc biệt).

Khi đó ta có thể nói rằng tập hợp các số tự nhiên (N) và các số nghịch đảo của nó tạo thành tập hợp các số nguyên.

4. Tính chất của số nguyên:

Số nguyên có các tính chất sau:

Đầu tiên, Số chẵn nhỏ nhất và duy nhất là 2.

Thứ hai, Không có giới hạn về số lượng các số nguyên tố. Nói cách khác, tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Thứ ba, Khi bạn nhân hai số nguyên tố, tích không thể là số chính phương.

Thứ Tư, Ước số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên được gọi là số nguyên tố.

Thứ năm, Ước nhỏ nhất là một số dương khác 1 trong bất kỳ tập hợp số A nào là số nguyên tố nếu không lớn hơn căn bậc hai của A.

5. Sự khác biệt giữa số nguyên và số thực:

Tập hợp các số nguyên Z số thực miễn phí
QUYẾT TÂM Tập hợp các số nguyên bao gồm tập hợp các số 0, các số tự nhiên (số nguyên dương) và nghịch đảo của chúng (số nguyên âm).

Ký hiệu: Ông

Số thực là số không đếm được bao gồm tập hợp các số nguyên, số hữu tỉ và số vô tỉ.

Biểu tượng: Miễn phí

Thiên nhiên Tập hợp các số nguyên là vô hạn và đếm được Tập hợp các số thực là vô hạn và không đếm được.
ĐẶC TRƯNG

Vì tập hợp các số nguyên về bản chất là vô hạn nên không có số nguyên dương lớn nhất và số nguyên âm nhỏ nhất.

Ngược lại, chỉ có số nguyên dương nhỏ nhất và số nguyên âm lớn nhất (gần bằng 0). Cụ thể, số nguyên âm lớn nhất là -1 và số nguyên dương nhỏ nhất là 1.

Nếu xét trong một tập con hữu hạn của Z bất kỳ thì luôn tồn tại một phần tử nhỏ hơn và một phần tử lớn hơn.

Khác với các tập hợp số học khác (chẳng hạn như số hữu tỉ Q, số thực R), giữa hai số nguyên liên tiếp sẽ không có số nguyên nào ở giữa.

Mọi số thực khác 0 sẽ dương hoặc âm.

Tổng và tích của hai số thực không âm cũng là một số thực không âm.

Có nhiều số thực hơn các phần tử trong bất kỳ tập hợp đếm được nào.

Có một hệ gồm vô số tập con đếm được của các số thực (số hữu tỉ, số nguyên, số đại số, số khả thi). Các phần bù của các số này (siêu việt, vô tỷ, không đếm được) trong số thực đều là các tập hợp vô hạn không đếm được.

Số thực có thể được sử dụng để biểu diễn kết quả của phép đo đại lượng liên tục.

Tham Khảo Thêm:  Phân tích 14 câu thơ cuối bài Chí khí anh hùng hay chọn lọc

6. Bài tập áp dụng:

vấn đề 1 : Tìm x số nguyên đã biết.

Một. 0 < x < 5

b. 0 x < 4

c. -1 < x 4

đ. -2 < x2

đ. 0 < x – 1 2

P. 3 x – 2 < 5

g. 0 x – 5 2

H. |x| <3

k. |x + 1| 3

l. 2 |x – 5| < 5

m. (x – 3) là số âm bé hơn 4

N. (x + 2) là số dương và không lớn hơn 5

o. 0 < |x + 1| 3

trang 0 <|x| <3

q. -3 |x + 1| 3

r. -2 |x – 5| 0

Vấn đề 2: Tính hợp lý.

Một. 4567 + (1234 – 4567) -4

b. 2001 – (53 + 1579) – (-53)

c. 35 – 17 + 2017 – 35 + (-2017)

d. 37 + (-17) – 37 + 77

đ. –(-219) + (-219) – 401 + 12

P. |-85| – (-3).15

g. 11.107 + 11.18 – 25.11

H. 115 – (-85) + 53 – (-500 + 53)

k. (-18) + (-31) + 98 + |-18| +(-69)

l. 17. (15 – 16) + 16. (17 – 20)

m. 15.(-176) + 15,76 + 100,15

N. 79,89 – 79.(-11) – 100,79

o. 153,177 – 153,77 + 100.(-77)

trang -69.|-45| – 31.|45|

q. (-29).(85 – 47) – 85.(47 – 29)

r. (-167).(67 – 34) – 67.(34 – 167)

Vấn đề 3: đếm

Một. (-35) : (-7)

b. 42 : (-21)

c. 55 : (-5)

d. 46 : (-23)

đ. – 30 : (-2)

P. 23. (-4)

g. 15.(-3).0

H. -32. 14

k. 8.(-10).7.0

l. -4.10.(-2)

m. 3.21.(-20)

N. (-3). 5.8.(-10)

o. 9.12.(-3.5.7.)

trang -3.5.(-6).2.10

q. 12.8.9.0.15

r. 0,12.(-9).35

Vấn đề 4: Tìm x biết.

Một. 5x – 16 = 40 + x

b. 4x – 10 = 15 – x

c. -12 + x = 5x – 20

d. 7x – 4 = 20 + 3x

đ. 5x – 7 = – 21 – 2x

Tham Khảo Thêm:  Có nên mua điện thoại cho trẻ? Nên cho trẻ sử dụng Internet?

P. x + 15 = 7 – 6x

g. 17 – x = 7 – 6x

H. 3x + (-21) = 12 – 8x

k. 125 : (3x – 13) = 25

l. 541 + (218 – x) = 735

m. 3 (2x + 1) – 19 = 14

N. 175 – 5 (x + 3) = 85

o. 4x – 40 = |-4| + 12

trang x + 15 = 20 – 4x

q. 8x + |-3| = -4x + 39

r. 6 (x – 2) + (-2) = 20 – 4x

Vấn đề 5: Tìm x, biết.

Một. 2 (x – 5) – 3 (x + 7) = 14

b. 5 (x – 6) – 2 (x + 3) = 12

c. 3 (x – 4) – (8 – x) = 12

d. -7 (3x – 5) + 2 (7x – 14) = 28

đ. 5 (3 – 2x) + 5 (x – 4) = 6 – 4x

P. -5 (2 – x) + 4 (x – 3) = 10x – 15

g. 2(4x – 8) – 7(3 + x) = |-4|(3 – 2)

H. 8(x – |-7|) – 6(x – 2) = |-8|.6 – 50

k. -7 (5 – x) – 2 (x – 10) = 15

l. 4(x – 1) – 3(x – 2) = -|-5|

m. -4 (x + 1) + 89x – 3) = 24

N. 5 (x – 30 – 2 (x + 6) = 9

o. -3 (x – 5) + 6 (x + 2) = 9

trang 7 (x – 9) – 5 (6 – x) = – 6 + 11x

q. 10 (x – 7) – 8 (x + 5) = 6. (-5) + 24

Vấn đề 6: Tìm x thuộc Z sao cho:

Một. 1 : x là một số nguyên

b. 1 : (x – 1) là một số nguyên

c. 2: x là số nguyên.

d. -3 : (x – 2) là một số nguyên

đ. -5 : (x – 4) là một số nguyên

đ. (x + 8) (x + 7)

P. (2x – 9) (x – 5)

g. (5x + 2) (x + 1)

H. (2x + 16) (x + 8)

k. 3x (x + 2)

Vấn đề 7: Tổng các số nguyên đã biết x.

Một. -2 < x < 2

b. -5 < x < 5

c. -5 < x ≤ 6

đ. |x| 5

P. 24×2017

g. x chẵn và 6 x 202

H. x là số lẻ và 7 < x < 2017

k. 12 x 2017 và x 5

Vấn đề 8. Tính các tổng sau

a) S = 1 – 2 + 3 – 4 + … + 2005 – 2006

b) S = 1 – 3 + 5 – 7 + … + 2001 – 2003

c) S = 2 – 4 + 6 – 8 + … + 2008 – 2010

Vấn đề 9: Tìm x, biết.

(x + 1) + (x + 2) + (x + 3) +…+ (x + 1000) = 5750Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Số nguyên là gì? Ký hiệu số nguyên? 0 có phải số nguyên không? . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học mới nhất 2023

Phương pháp dạy học tích cực có thể áp dụng ở mọi cấp học, từ tiểu học đến đại học, không giới hạn trong nhà trường. Dưới…

Những bài văn nghị luận xã hội lớp 10 chọn lọc siêu hay

1. Bài văn nghị luận xã hội lớp 10 về lòng khoan dung: 1.1. Đề cương: – Khoan dung là gì? Khoan dung là một đức tính…

Mẫu giấy kẻ ô dùng tập viết tiếng Trung A4 PDF mới nhất

Mẫu Giấy Ca Rô PDF A4 Tiếng Trung Mới Nhất là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Cách quay video màn hình cuộc họp trên Google Meet

Cách Quay Video Màn Hình Cuộc Họp Trong Google Meet là tài liệu vô cùng hữu ích giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và công sức….

Lễ cầu siêu cho thai nhi, gửi vong thai nhi tại chùa Phúc Khánh

Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư rất đông đúc, ngôi chùa này được coi là một trong những ngôi chùa…

Tổng hợp các từ vựng về các dụng cụ học tập bằng tiếng Anh

Có rất nhiều loại giáo cụ với màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau và tên của chúng bằng tiếng Anh cũng rất thú vị. Tuy…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *