Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, loại môn học và tổng số tiết học của mỗi học sinh ở mỗi cấp học là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Vui long tham khảo thông tin đo.

Đầu tiên. Chương trình giáo dục phổ thông là gì?

Chương trình giáo dục phổ thông (GET) bao gồm tất cả các phương hướng và kế hoạch liên quan đến giáo dục phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thể hiện rõ mục tiêu giáo dục phổ thông, xác định yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh phải đạt được cũng như phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục. Nó còn bao gồm các phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách đánh giá kết quả giáo dục đối với từng môn học, chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (gọi chung là môn học). Giáo dục.

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là kế hoạch chung của toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông, quyết định những vấn đề chung của giáo dục phổ thông. Nó bao gồm quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục và mục tiêu chương trình giáo dục của từng cấp học. Nó cũng xác định những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung mà học sinh phải đạt được ở cuối mỗi cấp học cũng như các lĩnh vực đào tạo và hệ thống các môn học, thời lượng của từng môn học và định hướng nội dung giáo dục bắt buộc trong từng lĩnh vực đó giáo dục và chia thành các môn học theo từng cấp học cho tất cả học sinh trên toàn quốc. Nó cũng tập trung vào phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục và cách đánh giá chất lượng giáo dục của từng môn học. Cuối cùng, nó đưa ra những yêu cầu tối thiểu mà các trường cần để thực hiện chương trình.

Chương trình môn học là kế hoạch và phương hướng cụ thể của một môn học trong chương trình giáo dục, bao gồm các yếu tố: xác định vị trí, vai trò của môn học trong mục tiêu của chương trình giáo dục; mục tiêu, yêu cầu của môn học liên quan đến kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và sự phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh ở từng lớp, cấp học; nội dung giáo dục cơ bản (bắt buộc) ở mọi cấp học cho mọi học sinh trong cả nước; giáo án theo từng khối lớp, từng cấp học; định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh bộ môn.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học mới nhất

Tham Khảo Thêm:  Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học mới nhất

2. Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm những cấp học và môn học nào?

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cùng với các môn học không bắt buộc.

Môn học bắt buộc là môn học mà tất cả học sinh phải học.

+ Môn học bắt buộc phân hóa là môn học có nội dung được xây dựng thành các chủ đề hoặc mô-đun (module), trong đó có một số chủ đề hoặc mô-đun là bắt buộc đối với mọi học sinh, còn một số chủ đề hoặc mô-đun là không bắt buộc theo nguyện vọng và yêu cầu của cơ sở giáo dục.

+ Môn học tự chọn là môn học tự chọn, do học sinh tự nguyện lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng, sở trường và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Môn học tự chọn bắt buộc là môn học mà học sinh phải lựa chọn trong số các môn học định hướng nghề nghiệp ở lớp 11, lớp 12 theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình phổ thông giáo dục phổ thông khoa học

3. Tổng số tiết học ở cấp Tiểu học chương trình mới:

nội dung giáo dục Số tiết/năm học
Lớp 1 Lớp 2 lớp 3 lớp 4 Lớp 5
Môn học bắt buộc (10)
Tiếng Việt 420 350 245 245 245
toán học 105 175 175 175 175
ngoại ngữ 1 140 140 140
Đạo đức 35 35 35 35 35
Tự nhiên và xã hội 70 70 70
Lịch sử và địa lý 70 70
khoa học 70 70
Máy tính và Công nghệ 70 70 70
Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70
Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) 70 70 70 70 70
Hoạt động giáo dục bắt buộc
Hoạt động trải nghiệm 105 105 105 105 105
môn học tự chọn
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70
ngoại ngữ 1 70 70
Tổng số tiết/năm học (không kể môn tự chọn) 875 875 980 1050 1050
Số giờ trung bình/tuần (không bao gồm các môn tự chọn) 25 25 28 30 30

Chương trình giáo dục tiểu học bao gồm các môn học sau:

a) Môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Khám phá xã hội, Khám phá thiên nhiên, Khám phá công nghệ.

b) Các môn học bắt buộc có phân hóa: Thế giới công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các hoạt động tự học có hướng dẫn, tự nghiên cứu trên lớp với sự hướng dẫn của giáo viên.

Thời lượng của mỗi tiết học thay đổi tùy theo giờ học, từ 30-40 phút và có thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học.

Trường dạy học 2 buổi/ngày không được tổ chức dạy quá 7 tiết/ngày và có tổng số 31 tiết/tuần đối với các lớp 1, 2, 3; 32 tiết/tuần đối với lớp 4, 5.

Các trường chưa có quyền dạy 2 buổi/ngày sẽ tập trung đầu tư để triển khai dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1 từ năm học 2018-2019 và đến năm học 2022-2023 tất cả các lớp tiểu học sẽ dạy 2 tiết dạy/ngày.

Những điểm chưa dạy 2 buổi/ngày sẽ không có thời gian tự học với nội dung giáo dục trên lớp và nội dung giáo dục địa phương.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình phổ thông giáo dục phổ thông công nghệ

4. tổng cộng Chương trình mới cấp THCS:

nội dung giáo dục Số tiết/năm học
lớp 6 lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Môn học bắt buộc (10)
Văn học 140 140 140 140
toán học 140 140 140 140
ngoại ngữ 1 105 105 105 105
giáo dục công dân 35 35 35 35
Lịch sử và địa lý 105 105 105 105
Khoa học tự nhiên 140 140 140 140
công nghệ 35 35 52 52
công nghệ thông tin 35 35 35 35
Giáo dục thể chất 70 70 70 70
Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật) 70 70 70 70
Hoạt động giáo dục bắt buộc (1)
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 105 105 105
Nội dung giáo dục bắt buộc tại địa phương 35 35 35 35
môn học tự chọn
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số 105 105 105 105
ngoại ngữ 2 105 105 105 105
Tổng số tiết/năm học (không kể môn tự chọn) 1015 1015 1032 1032
Số tiết dạy bình quân/tuần (không kể môn tự chọn) 29 29 29,5 29,5

Chương trình giáo dục trung học cơ sở (THPT) bao gồm:

a) Các môn bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý.

b) Các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học, Công nghệ và hướng nghiệp, Thể dục, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

c) Môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2. Thời lượng: 1 giờ/ngày, số tiết học không quá 5 giờ.

Mỗi tiết học kéo dài 45 phút và có thời gian nghỉ giữa các tiết học.

Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường THCS đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo chỉ đạo.

Hay nhin nhiêu hơn: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Ngữ văn

5. Tổng cộngChương trình mới cấp THCS:

nội dung giáo dục Số tiết/năm/lớp trường
Môn học bắt buộc Văn học 105
toán học 105
ngoại ngữ 1 105
Giáo dục thể chất 70
Giáo dục quốc phòng và an ninh 35
môn tự chọn
Nhóm KHXH Lịch sử 70
Địa lý 70
Giáo dục kinh tế và pháp luật 70
Nhóm khoa học tự nhiên vật lý 70
hoá học 70
Sinh vật học 70
Nhóm công nghệ và nghệ thuật công nghệ 70
công nghệ thông tin 70
Âm nhạc 70
nghệ thuật 70
Chủ đề nghiên cứu lựa chọn (3 nhóm chủ đề) 105
Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105
Nội dung giáo dục địa phương 35
môn học tự chọn
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số 105
ngoại ngữ 2 105
Tổng số tiết/năm học (không kể môn tự chọn) 1015
Số tiết dạy bình quân/tuần (không kể môn tự chọn) 29

Các môn học ở bậc THCS không chia thành hai giai đoạn định hướng nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp như trong dự thảo công bố hồi tháng 4 mà là chương trình học liên tục từ lớp 10 đến lớp 12 và gồm các môn bắt buộc như Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Nội dung giáo dục địa phương.

Giáo dục thể chất được thiết kế theo mô đun và Hoạt động trải nghiệm được thiết kế theo chủ đề. Học viên được lựa chọn khóa học, chuyên đề phù hợp với nguyện vọng, khả năng của mình cũng như phù hợp với tổ chức của nhà trường.

Chương trình THCS sẽ tạo điều kiện cho học sinh lựa chọn các môn học định hướng nghề nghiệp từ lớp 10. Các môn học được chia thành ba nhóm, học sinh phải chọn ít nhất một môn trong mỗi nhóm và tổng cộng các em chọn 5 môn.

Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Tổ hợp môn KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật. Mỗi môn học như Văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật đều có chuỗi chủ đề học tập, được chia thành các nhóm chuyên đề giúp học sinh nâng cao kiến ​​thức và rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến ​​thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hướng nghiệp.Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tổng số tiết học của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty, doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định do ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chuyên…

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng đất đai là văn bản pháp lý trong trường hợp các bên muốn giải thể hợp đồng chuyển…

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không?

Có được bảo lưu kết quả học tập khi bị gọi nhập ngũ không? Đây là câu hỏi được rất nhiều nam thanh niên trong độ tuổi…

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dục miễn phí có đáp án

Câu hỏi đề thi trắc nghiệm Luật Giáo dụ bao gồm phần nội dung xoay quang kiến thức về Luật giáo dục hiện hành và các văn…

Kết bài Làng của Kim Lân (cơ bản, nâng cao, học sinh giỏi)

Để có những kết luận thực sự hay và chu đáo, tại sao không thử tham khảo tài liệu tham khảo của chúng tôi và viết một…

Phân tích tác phẩm Bàn luận về phép học chọn lọc siêu hay

“Diskutimi rreth të mësuarit” nga Nguyen Thiep i ofruar mbretit Quang Trung tregon zemrën e Nguyen Thiep me ringjalljen e arsimit kombëtar të kombit. Këtu është një…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *